Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 145 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen gerçek faydalanıcılarla ilgili

açıklamalara yer verilmiştir.

Gerçek faydalanıcı mutlaka gerçek kişi olmak zorundadır.

Gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin unsurlar bir bütün olarak dikkate alınarak tespit yapılır.

-Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

-Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının bulunmaması

durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişileri,

-Yukarıda belirtilen her iki durumda da gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde, en

üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişileri ifade etmektedir.

Bir teşebbüste doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde yirmi beşten fazla hissesi olmadığı halde farklı araçlarla nihai kontrole sahip kişiler de teşebbüsün yüzde yirmi beşi aşan hisse sahipleri ile birlikte gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

Tüzel kişiliğin ticari faaliyetini temelden etkileyen stratejik kararlar alabilme yetkisine sahip gerçek kişi veya kişiler ile, günlük veya olağan işleri yürüten, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, mali işler direktörü gibi üst düzey bir yönetim pozisyonu aracılığıyla icra kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişi veya kişiler olarak anlaşılmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.