06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkez olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu illerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin uzatılması Kurum Yönetim Kurulunun 9/2/2023 tarihli ve 2023/24 sayılı, 20/2/2023 tarihli ve 2023/28 sayılı, 23/2/2023 tarihli ve 2023/32 sayılı, 24/5/2023 tarihli ve 2023/75 sayılı karları ile uygun görülerek bu konuda yürütülecek olan iş ve işlemler muhtelif genelge ve genel yazılar ile ünitelere duyurulmuştur.

Yukarıda sözü edilen ertelemelere dair düzenlemelerde işyeri bildirgesinin bu ertelemelerden istisna tutulacağına dair bir karar alınmamış olduğu, dolayısıyla, genelge ve genel yazılarda, işyeri bildirgelerinin erteleme kapsamında olmadığına ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği,

25.05.2023 tarihli ve E-73553716 sayılı Genel Yazı ile; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılarının bu illerdeki, 06.02.2023 ila 30.06.2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15.08.2023 tarihine kadar ertelendiği,

Bilahare, 27.07.2023 tarihli E-77791258 sayılı Genel Yazı ile, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ise yükümlülüklerin 15.12.2023 tarihine kadar ertelendiği,

Dikkate alınarak, belirtilen tarihler aralığında olmak ve erteleme süresinin sonuna kadar verilmiş olmak kaydıyla yasal süreler dışında verilen işyeri bildirgelerinin de erteleme kapsamında kabul edilmesi ve bundan dolayı herhangi bir idari para cezasının uygulanmaması gerekmektedir.