28 Aralık 2023 PERŞEMBE                  Resmî Gazete                              Sayı : 32413

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8000

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair Kararda değişiklik yapılması hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

27/12/2023 TARİHLİ VE 8000 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair 23/11/2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 24/11/2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 1/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ithal edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Karar 24/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.