Sayı: 

62030549-125[10-2020/49]-759777

Tarih: 

04/07/2022

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

62030549-125[10-2020/49]-759777

04.07.2022

Konu

:

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri hakkında

İlgi

:

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin sürücü kursu faaliyetinde bulunduğu ve ticari faaliyetiniz ile ilgili olarak işletmenizde sürücü adaylarına ders vermek için binek otomobillerin mevcut olduğu belirtilerek, 7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen ve 1.1.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan parantez içi hüküm gereğince söz konusu binek otomobillerin tamir, bakım ve yakıt giderlerinin tamamının mı yoksa %70'nin mi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirim konusu yapılabilmektedir.

   Diğer taraftan; safi kazancın tespitine ilişkin olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinde;

   "Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

   ...

   5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i indirilebilir.)

   ..."

   hükmü yer almaktadır.

   Ayrıca 311 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Binek otomobillere İlişkin tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderler" başlıklı bölümünde;

   "Madde 14 - (1) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

   (2) İşletmeye veya envantere dâhil olup ticari veya mesleki faaliyette kullanılan binek otomobillerin giderleri sınırlandırılmakta olup, bu sınırlama esas itibarıyla faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek otomobillerin giderlerini kapsamaktadır.

   (3) Birinci fıkra kapsamındaki giderler genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri cari giderleridir.

   (4) Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

   ..."

   açıklamaları yer almaktadır.

   Söz konusu maddede belirtilen "Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi" ibaresinden genel olarak; taksicilik faaliyeti, sürücü kursu veya otomobil kiralama faaliyetleri gibi faaliyetlerin  anlaşılması gerekmektedir.

    

   Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, "sürücü kursu faaliyeti" işi ile iştigal eden şirketinizin bu faaliyetinin kısmen veya tamamen binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceğinden, söz konusu faaliyetinizde kullanmış olduğunuz binek otomobillere münhasır olmak üzere, bunlara ait tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderlerin tamamının Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.