banner79

banner80

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı.

MEVZUAT 23.09.2020, 09:46 23.09.2020, 09:52
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı.

Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilk olarak pilot illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler kapsama alınarak başlanılmış olup ülke genelinde yaygınlaştırılmasına kademeli olarak geçilmiştir.

Ülke genelinde uygulama ise 1/7/2020 tarihinden itibaren başlamış olup Temmuz/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 26 Ağustos 2020 tarihinde beyan edilmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik açıklamaların yer aldığı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü” kullanıma sunulmuştur.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirildiği beyannamedir.
 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Ne Zaman Başlamaktadır?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilk olarak pilot illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler kapsama alınarak başlanılmış olup ülke genelinde yaygınlaştırılmasına kademeli olarak geçilmiştir.

Ülke genelinde uygulama 1/7/2020 tarihinden itibaren başlamış olup Temmuz/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 26 Ağustos 2020 tarihinde beyan edilmiştir.

Uygulama Geçiş Dönemi Tablosu

Kapsama Alınan İller

Uygulama Başlangıç Tarihi

Kırşehir

1/6/2017

Amasya, Bartın ve Çankırı

1/1/2018

Bursa, Eskişehir ve Konya

1/1/2020

Türkiye geneli

1/7/2020


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Kimler Verecek?

❖ Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan;

•    Kamu idare ve müesseseleri,

•    İktisadî kamu müesseseleri,

•    Sair kurumlar,

•    Ticaret şirketleri,

•    İş ortaklıkları,

•    Dernekler,

•    Vakıflar,

•    Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,

•    Kooperatifler,

•    Yatırım fonu yönetenler,

•    Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

•    Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorundadır.
 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılacak?

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenlerden “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti bulunmayanlar mükellefiyet tesis ettirmek zorundadır.

“0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti;

•    Bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak,

•    https://ivd.gib.gov.tr adresinden, talep edilebilir.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecek mükelleflerden ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenlerin, ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.
 

1003A ve 1003B beyannameleri ile ilgili şifre yetki tablosu

Genel e-Beyanname Gönderme Şifresi

Ücrete İlişkin Alınan Şifre

Gönderilebilecek

Beyannameler

Ücrete ilişkin MPHB (1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga, MPHB (1003A) vb. tüm beyannameler

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)

Kullanıcı Kodu Sayısı

Yalnızca tek kullanıcı alınabilir.

Mükellefıyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.

Görüntüleme

Yetkisi

Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MPHB (1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir.

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nereye Verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

❖ Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yapılan ödemeler veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iratlar ile bunlardan kesilen vergilere ilişkin ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

❖ Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan;

•    Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin,

•    Gerçek kişiler için ikametgâhının,

•    Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesi olarak belirlemiştir.

Birden fazla vergi dairesinde gelir vergisi stopajı mükellefiyeti bulunanlar için, sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ne Zaman Verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 26 ncı günü akşamı saat 23.59'a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde 4/1-a'ya tabi çalışanlardan ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır. Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26 ncı günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

Vergiye ilişkin beyan, ödeme yapılan zamana göre değişmektedir. Ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ödeme peşin yapılmışsa, vergi kesintileri de aynı döneme ait beyannamenin konusuna girecektir. Ancak ödeme bir aylık çalışma dönemi sonunda (takip eden ayın 14 ünde) yapılmışsa vergi kesintileri için beyan dönemi prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edildiği ayı takip eden ay olacaktır.

Ayın 15 ile Takip Eden Ayın 14'ü Arasında Çalışanlar İçin Örnek Tablo

Dönem

Ücretin

Ödenme

Zamanı

SGK Bildirimi İçin Beyannamenin Verileceği Ay

Vergi Kesintisinin Beyan Edileceği Ay

15 Temmuz - 14 Ağustos 2020

Çalışma süresi başında

26 Ağustos 2020'ye kadar verilecek Temmuz/2020 beyannamesi ile

26 Ağustos 2020'ye kadar verilecek Temmuz/2020 beyannamesi ile

15 Temmuz - 14 Ağustos 2020

Çalışma süresi sonunda

28 Eylül 2020'ye kadar verilecek Ağustos/2020 beyannamesi ile


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin;

•    İşçi çalıştıran mükellefler ile ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık,

•    İşçi çalıştırmayan mükellefler için bildirimde bulunulacak prim hizmet bilgisi olmadığından 3 aylık, (ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık)

dönemler halinde verilmesi zorunludur.

İşçi çalıştıran ve her ay Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan mükelleflerden çalıştırdığı iççi sayısı;

•    10 dan fazla olanlar hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini her ay,

•    En fazla 10 işçi çalıştıranlar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay, vergi kesintilerine ilişkin bölümünü Mart, Haziran, Eylül ve Aralık vergilendirme dönemlerinde olmak üzere üç ayda bir, (zirai ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar ise vergi kesintilerine ilişkin bölümü aylık)

beyan etmek zorundadır.

Öte yandan; en fazla 10 işçi çalıştıranlar “SGK Bildirimleri” ile birlikte “Vergi Tevkifatları”nı da aylık dönemler halinde beyan edebilirler. Bu durumda tahakkuk eden vergilerin beyan edildiği ayda ödenmesi gerekmektedir.


10 ve Daha Az İşçi Çalıştıranların SGK Bildirimleri ve Vergi Kesintisi İçin Beyan Dönemleri Örnek Tablo

Prime Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerinin Ait Olduğu Ay

SGK Bildirimleri için Beyannamenin Verilme Zamanı

Vergi Kesintisi Yapılan Ay

Vergi Kesintisi İçin Beyannamenin Verilme Zamanı

Ocak

01-26 Şubat

Ocak

-

Şubat

01-26 Mart

Şubat

-

Mart

01-26 Nisan

Mart

01-26 Nisan

Nisan

01-26 Mayıs

Nisan

-

Mayıs

01-26 Haziran

Mayıs

-

Haziran

01-26 Temmuz

Haziran

01-26 Temmuz

Temmuz

01-26 Ağustos

Temmuz

-

Ağustos

01-26 Eylül

Ağustos

-

Eylül

01-26 Ekim

Eylül

01-26 Ekim

Ekim

01-26 Kasım

Ekim

-

Kasım

01-26 Aralık

Kasım

-

Aralık

01-26 Ocak

Aralık

01-26 Ocak

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olup mükelleflerin;

1.    Beyanname Düzenleme Programından (https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html),

2.    İnternet Vergi Dairesinden (https://intvrg.gib.gov.tr),

3.    Defter Beyan Sisteminden (www.defterbeyan.gov.tr),

beyanname düzenlemeleri mümkündür.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan;

•    e-Beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,

•    3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci (SM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” bulunan mükellefler, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla,

•    Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler (dernekler, vakıflar vb.), varsa mevcut e-Beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunup Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak,

•    Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, GMSİ mükellefi olanların yanında çalışanlar vb. vergi dairesine başvuruda bulunarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak,

•    Defter Beyan Sistemine tabi olan mükellefler, varsa mevcut e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak, yoksa serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla Defter Beyan Sistemi üzerinden,

beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.


Detaylı Bilgi İçin;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlemek için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuz ile sık sorulan sorulara ulaşmak için https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında duyuruya ulaşmak için https://www.gib.gov.tr/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-uygulamasinda-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar-hakkinda-duyuru tıklayınız.

Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme


Kılavuzuna ulaşmak için

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/haberler/Vergi Kes Yapmayan kilavuz.pdf tıklayınız.

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve

mevzuat desteği verilmektedir.

Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetler verilmektedir.
 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tahakkuklarının Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir. Beyanname verildikten sonra oluşan tahakkukların ödemesi, tabi olduğu kanunlara göre belirlenmektedir.

Damga vergisi ve gelir vergisi stopajı yönünden oluşan tahakkuk fişi, ilgili ayın 26 ncı günü saat 23.59'a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ödeme kanalları aracılığıyla yapılabilir.

Prim ve hizmete ilişkin tahakkuklar için ilgili ayın sonuna kadar ve Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ödeme kanalları aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankalar listesine ulaşmak için https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar tıklayınız.

GİB

(22.09.2020)

Yorumlar (0)
10
açık
Namaz Vakti 11 Mayıs 2021
İmsak 03:59
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Burnley 35 39
15. Newcastle 35 39
16. Brighton 35 37
17. Southampton 34 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@