2 Mart 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32477

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 88)
(e-TEMİNAT MEKTUBU İŞLEMLERİ)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bankalar veya sigorta şirketlerince ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektupları ile kefalet senetlerinin doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade güncelleme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemlerini kapsar.

(2) Merkezi yönetim kapsamında olmamakla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığınca geliştirilen uygulamalar üzerinden işlem yapan kamu idarelerinden Bakanlıkça uygun görülenler de bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi ile 26/6/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Banka: Teminat mektubunu düzenleyen 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankayı,

c) BKMYBS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini,

ç) e-Teminat Mektubu: Bakanlık tarafından belirlenen standartlara ve kurallara uygun, güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda oluşturulan ve muhataba yine elektronik ortamda iletilen banka teminat mektubunu ve kefalet senedini,

d) e-Teminat Mektubu Formatı: İlgili mevzuatına göre düzenlenmiş teminat mektuplarının, Bakanlık tarafından evrensel iş dili esas alınarak belirlenen standartlara uygun elektronik ortamda oluşturulan teminat mektubu formatını,

e) e-Teminat Mektubu Platformu (ETMP): KKB tarafından işletilen ve bu Tebliğ kapsamında belirlenen standartlara uygun şekilde e-Teminat Mektubuna ilişkin tüm mesaj, işlem ve talimatların ilgili birimlere iletildiği elektronik platformu,

f) e-Teminat Mektubu SBR Aktarım Platformları (TMAP): ETMP, TAKASBANK, SBM veya Bakanlıkça uygun görülen kuruluşlar tarafından tek başına ya da birbiri ile entegre şekilde işletilen ve bu Tebliğ kapsamında belirlenen standartlara uygun şekilde SBR üzerinden e-Teminat Mektubuna ilişkin tüm mesaj, işlem ve talimatların ilgili birimlere iletildiği elektronik platformları,

g) e-Teminat Uygulaması: BKMYBS kapsamında Bakanlıkça e-Teminat Mektubuna ilişkin mali süreçlerin yönetildiği uygulamayı,

ğ) Kamu idaresi: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden her birini,

h) KKB: KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’yi,

ı) Lehtar: Lehine teminat mektubu düzenlenen tarafı,

i) Muhasebe birimi: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

j) Muhatap: Kendisine hitaben teminat mektubu düzenlenen kamu idaresini,

k) SBM: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

l) SBR: Standart Belge ve Raporlamayı,

m) Sigorta şirketi: Kefalet senedini düzenleyen Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

n) TAKASBANK: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

e-Teminat Mektubu

MADDE 5- (1) e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği haizdir.

(2) Teminat mektuplarının elektronik belge olarak oluşturulması ve iletilmesinde uyulması gereken e-Teminat Mektubu Formatı ve standartları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça duyurulur.

e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi, doğrulanması ve iletilmesi işlemleri

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu, ilgili mevzuatındaki hükümlere göre belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalar veya sigorta şirketlerince kendi sistemlerinde oluşturulur.

(2) Banka düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubunu ETMP aracılığıyla e-Teminat Uygulamasına iletir.

(3) Sigorta şirketi düzenlemiş olduğu elektronik kefalet senedini TMAP aracılığıyla e-Teminat Uygulamasına iletir.

(4) e-Teminat Mektubunun doğrulanması ve muhatabına iletilmesi işlemlerinin Bakanlık tarafından oluşturulan TMAP üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.

(5) Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi TMAP ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu olarak kabul edilemez.

e-Teminat Mektubunun muhafaza işlemleri

MADDE 7- (1) e-Teminat Mektupları, e-Teminat Uygulamasında elektronik ortamda muhafaza edilir. e-Teminat Mektuplarının e-Teminat Uygulamasında muhafaza edilmesi ilgililerin kendi mevzuatlarından doğan muhafaza ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(2) e-Teminat Mektubunun kağıt ortamında muhafazası herhangi bir hüküm ifade etmez.

e-Teminat Mektubunun iade, tazmin ve vade güncelleme işlemleri

MADDE 8- (1) İade, tazmin ve vade güncelleme işlemleri TMAP aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) İade, tazmin ve vade güncelleme işlemleri, ilgili kamu idaresince başlatılır. İşlemler TMAP aracılığıyla gerçekleştirilir.

(3) e-Teminat Mektubu iade edilmeden önce kamu idareleri tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kontroller yapılır.

(4) İlgili kamu idaresi tazmin talebini e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine TMAP aracılığıyla iletir.

(5) Banka veya sigorta şirketi, ilgili kamu idaresinin tazmin talebi üzerine e-Teminat Mektubu tutarını ilgili kamu idaresine hizmet veren muhasebe biriminin banka hesabına aktarır.

(6) Muhasebe birimi, banka hesabına yatan teminat mektubu tazminine ilişkin tutarı kontrol eder ve gerekli muhasebe kayıtlarını yapar.

(7) e-Teminat Mektubunun vade güncelleme işlemi, banka veya sigorta şirketi tarafından sistemde kayıtlı e-Teminat Mektubuna ilişkin güncel vade tarihinin kabul edilmesi ve TMAP üzerinden iletilmesiyle gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Uygulamanın Yürütülmesi

Sorumluluklar

MADDE 9- (1) e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi ve geçerliliği hususunda banka veya sigorta şirketi sorumludur. Düzenlenen e-Teminat Mektubunun içeriğinin değiştirilmeksizin TMAP üzerinden e-Teminat Uygulamasına aktarılmasından, TAKASBANK, KKB, SBM, TMAP işleten kuruluşlar ile banka veya sigorta şirketi birlikte yürüttükleri aktarım süreçleri bakımından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(2) e-Teminat Mektubu işlem ve talimatlarının TMAP aracılığı ile iletilmesi, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili banka veya sigorta şirketinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubuna ilişkin ilgililerin sorumluluğu, e-Teminat Mektubu uygulaması bakımından da aynen geçerlidir.

Uygulamanın yürütülmesi

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubuna ilişkin uygulama, kullanıcı rol ve yetkileri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak teknik ve uygulama kılavuzlarında belirtilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu düzenlemek isteyen bankalar ve sigorta şirketleri, Bakanlık tarafından sunulan SBR servislerini TAKASBANK, KKB, SBM ve/veya Bakanlıkça uygun görülen diğer platformlar aracılığı ile kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İşlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilememesi

MADDE 11- (1) Bilişim sistemlerinden veya bu sistemlerin mücbir nedenlerle çalışamamasından kaynaklanan e-Teminat Mektubunun oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. Bu durumda, teminat mektubunun kağıt ortamında oluşturulması sağlanır.

(2) Elektronik ortamda oluşturulan e-Teminat Mektubunun herhangi bir nedenle iade, tazmin ve vade güncelleme süreçlerinin gerçekleştirilememesi durumu; tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. İade, tazmin ve vade güncellemeye ilişkin talepler yazılı ortamda gerçekleştirilir. Bu durum, elektronik sürecin tamamlanmasına engel değildir.

Yetki

MADDE 12- (1) Bakanlık, elektronik ortamda yürütülecek olan e-Teminat Mektubu işlemlerinin tür ve idareler itibarıyla kapsamını belirlemeye, kamu idareleri bazında tamamen veya kısmen uygulama zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

(2) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13- (1) 11/5/2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ, 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.