Teminat Mektubunun Tutarı Ne Kadar Olmalı?
Özel hastanelerin vermesi gereken teminat mektubunun tutarı SGK’ya bildirilen fatura tutarlarına göre belirleniyor. Buna göre özel hastaneden;
1- Kuruma tahakkuk ettirilmiş olan son 12 (oniki) aylık fatura dönemi toplamının 12’ye bölünmesi suretiyle tespit edilecek aylık ortalama tutarın %20’si oranında,
2- Fatura döneminin 12 aydan az olması halinde tahakkuk ettirilmiş fatura dönemi toplamının fatura dönemi sayısına bölünmesi suretiyle tespit edilecek aylık ortalama tutarın %20’si oranında,
3- İlk defa sözleşme yapılması halinde ise aylık ortalama tutar olarak kabul edilecek 100.000 TL’nin %20’si oranında teminat mektubu alınır.

​Teminat Mektubu Verilmezse…
Özel hastane, Kurumca imzalanan sözleşmenin kendisine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde teminat mektubunu Kurum ilgili birimine teslim etmek zorunda. Bu süre sonunda teminat mektubunu teslim etmeyen özel hastanenin MEDULA Sistemi, 11 inci işgününden başlayarak teminat mektubunu teslim edinceye kadar pasif hale getirilir.
Ayrıca, teminatın bir kısmı borcuna mahsup edilen SHS’nin bu işlemi takip eden 20 (yirmi) işgünü içerisinde borcuna mahsup edilen kısım kadar yeni bir teminat mektubu vermemesi halinde; 21 inci iş gününden başlayarak yeni teminat mektubu Kurum ilgili birimine iletilene kadar MEDULA Sistemi pasif hale getirilir.
Teminatın tamamı borcuna mahsup edilen özel hastanenin, bu işlemi takip eden 20 (yirmi) işgünü içerisinde aynı tutarda yeni bir teminat mektubu vermemesi halinde; 21 inci iş gününden başlayarak yeni teminat mektubu Kurum ilgili birimine iletilene kadar MEDULA Sistemi pasif hale getirilir.
 
Teminat Mektubunda İnce Noktalar
Özel hastaneler tarafından SGK’ya teminat mektubu verilirken veya geri alınırken bilinmesi gereken bazı ince noktalar bulunmakta. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Her bir sözleşme dönemi için belirlenen teminat mektubu tutarı, bir önceki dönemde alınmış olan teminat mektubu tutarından fazla ise aradaki fark yeni bir teminat mektubu ile tamamlatılır.
  • Sözleşmesi feshedilen özel hastaneye ait teminat mektubu, Kuruma tahakkuk etmiş borcu olmadığının tespitinden sonra iade edilir.
  • Özel hastanenin bir başka kişi veya kuruluş tarafından devralınması veya birleşmenin gerçekleşmesi halinde; devredilen veya birleşme gerçekleştiren SHS’ye ait teminat mektubu, devredenin sorumluluğunun sona ermesinden, Kuruma tahakkuk etmiş borcu olmadığının tespitinden ve sözleşme yapılmasına göre teminat mektubu alındıktan sonra iade edilir.
  • Ceza koşulu veya yersiz ödeme tutarı hak edişten mahsup edilmeden, teminat mektubu nakde çevrilip borca mahsup edilemez.
  • Ek sözleşmeler için teminat mektubu alınmaz.

 
Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı