Bunlardan birisi, Özel Sağlık Tesislerinin Denetim esaslarını düzenlerken diğeri özel hastanelerin ruhsatlandırılmasında geçerli olan bazı hususlarda değişiklik yapan yönetmeliktir. Özellikle denetim esaslarını belirleyen yönetmelik önemli hükümler içermekte olup buna ilişkin ayrıntılı açıklamalar aşağıda yer almıştır.

Denetimin Amaç Ve Kapsamı

Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmet sunumunun ve sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait sağlık kurum, kuruluş ve müesseselerin ilgili mevzuat ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen politika ve düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesine ve uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak ifade edilirken kapsam olarak;

  • Sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait olup ilgili mevzuatı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin, uygunluk belgesi veya ruhsat ile faaliyet gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseselerini,
  • Yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum ve kuruluşlarını,
  • Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarını, kapsadığı belirtilmiştir.

Denetim Türleri

Sağlık tesisleri ve sağlık hizmet sunum alanları; olağan, olağan dışı ve süre sonu denetim olmak üzere üç şekilde denetlenir.

Olağan denetim; müdürlükçe denetim planında belirlenen takvim dahilinde yerinde yapılan denetimdir. Sağlık tesisinin tabi olduğu mevzuatında belirlenmiş olan ruhsat, faaliyet ve hizmet standartlarına göre denetim ekibi tarafından yılda en az bir kez ve haberli olarak yapılır.

Olağan dışı denetim; ihbar veya şikâyet üzerine veya yazılı, görsel ve işitsel yayınlar, sosyal paylaşım siteleri, elektronik ortam ve benzeri iletişim kanallarında ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen politika ve düzenlemelerle uyumlu olmayan bildirimler hakkında Bakanlık veya müdürlükçe resen ve habersiz olarak yapılan denetimdir.

Süre sonu denetim; denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için verilen sürenin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş iş günü içerisinde uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin yerinde tespiti amacıyla yapılan denetimdir.

Dosya Ve Elektronik Sistem Üzerinden Denetim

Belirli bir sağlık hizmet sunumu alanında Bakanlıkça belirlenmiş tıbbi uygulamalara veya tıbbi endikasyonlara uygunluğunun tespiti amacıyla hasta dosyası, elektronik kayıt sistemleri, tıbbi fotoğraf, tıbbi görüntüleme, rapor ve diğer ilgili bilgi ve belgeler üzerinden veya e-denetim sistemi kullanılarak inceleme, denetim ve değerlendirme yapılabilir. Bu amaçla, Bakanlığa ait sağlık kurum ve kuruluşlarından veya üniversitelerden; konusunda uzman, tercihen akademisyenlerden, Bakanlık veya müdürlük onayı ile en az üç kişilik inceleme, denetim ve değerlendirme komisyonu kurulur.

Denetim Sonrası uygulanacak Yaptırımlar

  • Yapılacak denetimler sonucunda belirlenen eksiklik ve kusurlara bağlı olarak uygulanacak yaptırımlar; uyarı, süre verilmesi, sağlık tesisinin bir kısmında veya tamamında faaliyetin durdurulması, ruhsat veya faaliyet izninin askıya alınması veya iptali, idari para cezası verilmesi, mesul müdürlük görevine son verilmesi veya adli mercilere suç duyurusunda bulunulması şeklindedir. Söz konusu yaptırımlara karşı dikkatli olunması açısından, Yönetmeliğin 10, 11 ve 12. maddelerinin dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.
  • Söz konusu Yönetmelik, bütün hükümleriyle 17.11.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla özel sağlık kuruluşları yetkili birimlerinin, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli hazırlıklarını şimdiden yapmaları yararlı olacaktır.
Kaynak: Olay | Fatih Acar