Yapılandırma başvurularında son başvuru süresi ve ilk ödeme tarihi nedir?

SGK’ya olan borçların yapılandırma kapsamında ödenebilmesi için en geç 31/5/2023 tarihine kadar başvuruda bulunulması; ilk taksit/peşin ödeme tutarının ise 28 Haziran ila 1 Temmuz’un Kurban Bayramı’na, 2 Temmuzun Pazar gününe rastlaması nedeniyle 3/7/2023 Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekir.


Kat malikleri ile şirket ortakları kendi hisselerine düşen borçlar için yapılandırma başvurusunda bulunabilir mi?

Gerek kat maliklerinin gerekse şirket ortak veya üst düzey yöneticilerinin ya da yönetim kurulu üyelerinin yalnızca sorumlu oldukları dönemlerden kaynaklanan ve/veya kendi hisselerine düşen SGK borçlarından dolayı yapılandırma başvurusunda bulunmaları mümkün bulunmaktadır.


Hangi tarihe kadar tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırma kapsamına girer?

SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için;

  • İdari para cezasına konu fiilin 31/12/2022 ve önceki bir tarihte işlenmiş olması
  • 3/7/2023 veya önceki bir tarihte ilgililere tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca 12/6/2023 ila 3/7/2023 tarihleri arasında tebliğ edilen idari para cezalarına itiraz edilmeyeceğine yönelik taahhütte de bulunulması icap etmektedir.


İnşaat işleri ile ihale konusu işlere ait fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırma kapsamına alınma şartları nelerdir?

Fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için;

  • İnşaatın/ihale konusu işin 31/12/2022 veya önceki bir tarihte bitirilmiş olması
  • Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun en geç 3/7/2023 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması gerekir.


SGK borçlarının yapılandırılması ile borçlulara sağlanan avantajlar nelerdir?

SGK’ya olan borçlar yapılandırıldığı takdirde borç aslına gecikme cezası ve gecikme zammı yerine 1/11/2016 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları, 1/11/2016 tarihinden 12/3/2023 tarihine kadar aylık 0,75 üzerinden faiz hesaplanacaktır. Dolayısıyla yapılandırma kapsamında hesaplanacak faiz tutarı mevcut gecikme zammına göre çok daha düşük olacaktır.

İdari para cezası borçlarının ana para tutarının (borç aslının) % 50’si silinecektir.
Hesaplanacak borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (3/7/2023 tarihine kadar) ödenmesi hesaplanan faizin de % 90’ı silinecektir.


Borçları yapılandırılan işverenlerin ilişkisizlik belgesi, borcu yoktur yazısı ve prim teşviklerinden yararlanma şartları nelerdir?

İnşaat işyerleri ile ihale konusu işlerden kaynaklanan prim borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmuş işverenler ilişiksizlik belgelerini SGK’dan alabilmeleri için, peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulundukları üzerinde durulmaksızın yapılandırma kapsama giren borçlarının tamamını ödemeleri veya borçlarını karşılayacak miktarda teminat mektubu ibraz etmeleri gerekmektedir.

İhalelere katılmak üzere veya hak ediş ödemesine esas SGK borcu yoktur yazısı talebinde bulunan işverenler yapılandırma başvurusu sırasında;

  • Peşin ödeme yolunu seçmişler ise hesaplanan borcun tamamını
  • Taksitle ödeme yolunu seçmişler ise ilk taksit tutarını ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş işverenler yapılandırma kapsamına girmeyen başkaca bir borçların bulunmaması halinde başvurularının SGK Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılmasının ardından prim teşviklerinden yararlanmaya başlayabileceklerdir.


Yapılandırma başvurusunda bulunmuş borçluların ödeme yükümlülükleri nelerdir?

Yapılandırma başvurusu sırasında;

  • Peşin ödeme yöntemini tercih etmiş borçlular mevcut borçlarının tamamını 3/7/2023 tarihine kadar ödemeleri gerekmekle birlikte, bu tarihe kadar ödeyememeleri halinde peşin ödeme başvurularının taksite ödemeye çevrilmesi hususunda 3/7/2023 tarihine kadar ilgili SGK Müdürlüğüne başvurmaları ve ilk taksitlerini 3/7/2023 tarihine kadar ödemeleri ya da peşin ödemeye esas tutarı 31/7/2023 tarihine kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri,
  • Taksitle ödeme yöntemini tercih etmiş borçlular ilk taksitlerini 3/7/2023 tarihine kadar, ikinci taksitlerini 31/7/2023 tarihine kadar eksiksiz ödemeleri, ayrıca bir takvim yılında üçten fazla (dört) taksitin ödemesini aksatmamaları, üç taksitten fazla olmamak kaydıyla aksatılan taksitleri ise en geç son taksit süresini izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri icap etmektedir.

Yapılandırılan borçların taksitle ödeme süresi devam ederken cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülüğü var mı?

Taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş işverenlerce taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek cari dönem prim borçlarının ödenmemiş olması, yapılandırma işlemlerinin bozulmasına neden olmayacaktır.


Prim ödeme yükümlüsü kendileri olan borçlular sağlık hizmetlerinden ne zaman yararlanmaya başlayabilirler?

Prim borçlarını yapılandıran 5510/4-b kapsamındaki sigortalılar (Bağkur’lular) ile Ek-5 ve Ek-6. madde kapsamındaki sigortalılar;

  • Yapılandırılan borçlarına ait ilk taksitlerini ödemeleri
  • Yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması veya bulunmakla birlikte taksitlendirmiş/yapılandırmış olmaları halinde genel sağlık sigortasından yararlanabileceklerdir.