Asgari ücretin işverenler üzerindeki yükünü hafifletmek dolayısıyla istihdamı desteklemek üzere ilk defa 2016 yılından itibaren uygulanmaya başlayan asgari ücret desteği bu sene asgari ücretin ikinci kez artırılmasına bağlı olarak sadece temmuz ilâ aralık dönemi aylarıyla sınırlı olmak üzere uygulanacaktır.

Konuyla ilgili temmuz ayında yasal düzenleme yapılmıştır. Şimdi de SGK tarafından uygulamanın esaslarının belirlenip yayınlanmasıyla birlikte işverenler belirtilen destekten faydalanmaya başlayacaktır.
 

DESTEKTEN FAYDALANACAK İŞVERENLER

Genel olarak (4/1-a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör iş yeri işverenleri sektör ve faaliyet konusu ayrımı olmaksızın bu destekten faydalanmaktadır.

Mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen iş yerlerinden 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri niteliğinde olduğu hâlde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen iş yeri işverenleri ise söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.
 

DESTEK KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 no.lu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna karşın belge/beyanname verilmemesine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenler de anılan destekten yararlanacaktır.

Öte yandan uygulama, işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek kapsamında karşılanmayacaktır.
 

DESTEKTEN FAYDALANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESABI

2021 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 01/03/2022 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2021 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır

Yapılacak hesaplamalarda 2021 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 179 TL ve altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.
 

DESTEK MAHSUP SURETİYLE SAĞLANACAK

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.
 

DESTEKTEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN BU HUSUSLARA DİKKAT!

Destekten sadece SGK’nın (4/1-a) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için faydalanılacak olup bunun için 2022 yılı temmuz ila aralık ayına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vereceklerdir. Belirtilen döneme ilişkin yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
 

BORÇLU İŞVERENLER DE YARARLANACAK

2022 yılı öncesi tescil edilmiş olan iş yerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinden işverenler SGK’ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi yararlanılabileceği gibi, aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da aranmayacaktır.

Türkiye | İsa KARAKAŞ