Söz konusu düzenleme belirtilen tarihten önce kurulmuş olan şirketler için ise her hangi bir belirleme öngörmemişti.

Ancak bu defa, 29 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7511 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile şirketlerin asgari sermaye tutarlarının uyumlaştırılması zorunlu hale getirilmiş ve şirket yönetimiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

2024 yılında kurulan şirketlerde asgari sermaye

 7887 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kurulacak olan anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 50 bin TL den 250 bin TL ye, limited şirketlerde ise asgari sermaye tutarı 10 bin TL den 50 bin TL ye çıkarılmıştır.

2024 yılından önce kurulan şirketler sermayelerini yükseltmek zorunda

 7511 sayılı kanunla getirilen düzenlemeye göre, sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketler, 31/12/2026 tarihine kadar sermayelerini yeni sermaye tutarlarına yükseltmeleri gerekecektir. Buna uyum sağlamayan şirketlerin infisah etmiş sayılacağı ve kanunda öngörülen tasfiye sürecini başlatarak ticaret sicili kaydının terkinini sağlamaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Şirketlerin asgari sermayelerinin artırılması ve uyumlaştırılması hem yüksek enflasyon şartlarında erimiş olan şirket sermayelerinin güncellenmesini sağlayacak hem de şirket faaliyetlerinin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan fon ihtiyacının giderilmesine katkı sunacaktır. Ayrıca artırılan sermayenin finansman gideri kısıtlaması yönünden vergi avantajı olduğu da unutulmamalıdır. 7511 sayılı kanunla şirket yönetimleriyle ilgili yapılan diğer değişiklikler.

Yönetim kurulu başkan ve vekilinin görev süreleri

Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesi, yönetim kurulunun her yıl üyeleri arasından başkan ve ona vekâlet etmesi için bir başkan yardımcısı seçme zorunluluğunu düzenlemekteydi. 7511 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin her yıl seçilme zorunluluğu kaldırılarak, yönetim kurulunun görev süresine uyumlu bir şekilde seçilebilmelerine olanak sağlamıştır. Böylelikle yönetim kurulunun 3 yıllık görev süresi aşılmamak kaydıyla yönetim kurulu başkan ve başkan vekili de 3 yılı aşmayacak şekilde seçilebilecektir.

Yönetim kurulunun devredilemez yetkileri değiştirildi

Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesiyle yönetim kurulu üyelerinin devredilmez görev ve yetkileri düzenlenmiş olup, 7511 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, şube müdürlerinin atanma ve görevden alınmaları yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasından çıkarılmış olup, şube müdürleri hariç olmak üzere, müdürlerle aynı işleve sahip kişilerin atanma ve görevden alınmaları ise yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasında kalmaya devam etmektedir.

Yönetim kurulunu toplantıya çağrı yetkisi

 7511 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı olarak talep etmesi halinde, yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulunu 30 gün içinde yapılacak toplantıya çağırma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetim kurulunun bu süre içinde toplantıya çağırılmadığı durumda ise bu çağrı doğrudan çağrı sahiplerince de yapılabilecektir

Dünya | Mahmut Bülent YILDIRIM

Editör: Hakan UYSAL