6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, devlete olan borcun vadesinde ödenmesi veya haciz işlemi yapılması borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun talep etmesi ve teminat göstermesi şartıyla borçlar 36 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu, söz konusu kanuna dayanarak kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yaptı. Prim borcunun tecil edilmesi için talepte bulunan şirketin çok zor durumda olup olmadığının tespiti ile ilgili kriterler belirlendi.

BORCU 500.000 TL ÜZERİNDE OLANLAR

Çok zor durum tespiti likidite oranlarına göre tespit edilecek. Borcu 500 bin liranın üzerinde olanlar için bilanço esasına göre defter tutan borçluların likidite oranı “Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar” formülüne göre hesaplanacak.

İşletme hesabına göre defter tutan borçlular için ise “Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülüne göre likidite hesabı yapılacak.

Çok zor durum tespiti serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler tarafından tespit edilerek rapor düzenlenecek. Halka açık şirketlerin tespit işlemi ise Sermaye Piyasası Kuruluna verdikleri en son bilanço esas alınarak SGK tarafından gerçekleştirilecek.

BORCU 500.000 TL’Yİ AŞMAYANLAR

Borç türü bazında 500.000 TL’yi aşmayan borcu olanlar çok zor durum tespiti için mali durum bildirim formu dolduracaklar. Burada beyan edecekleri bilgiler esas alınarak “Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülüne göre SGK tarafından likidite oranı hesaplanacak.

18 – 36 AY ARASI TAKSİT

Likidite oranının “1,00” ve altında olması, borçlu açısından “çok zor durum” kabul edilecek. Likidite oranı “1,01” ve üzerinde olursa tecil talebi reddedilecek.

Likidite oranının “0,51 – 1,00” arasında olması halinde azami 18 aya kadar, “0,50” ve altında olması halinde ise 36 aya kadar taksit imkânı sağlanacak. Bu süreler azami süreler olacak. Tecil işlemini yapan makamlar gerekirse daha az süreli tecil yapabilecekler.

Beş yüz bin liralık tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

BELEDİYELER DE YARARLANACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarının beyanlarına göre çok zor durum tespiti, likidite oranı hesaplamasına bağlı kalınmaksızın değerlendirilecek. Belediyeler (şirketler hariç) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tecil taleplerinde likidite oranı hesaplaması yapılmayacak.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLU OLDUĞU BORÇLAR

Tüzel kişi üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçları için tecil talep etmeleri halinde mali durum bildirim formundaki kendilerine ait mali bilgiler esas alınarak likidite oranı SGK tarafından belirlenecek. Bu kişilerin şirket ile hukuki bağlarının devam edip etmemesine ve sorumlu oldukları borç miktarına bakılmaksızın likidite oranı hesaplanacak.

PRİM BORCU OLAN BAĞ-KUR’LULAR

BAĞ-KUR’luların (4/b) borçları için tecil talep etmeleri halinde çok zor durum tespiti, borç miktarına bakılmaksızın beyan edecekleri mali durum bildirim formundaki bilgiler esas alınarak SGK tarafından hesaplanacak.

İLK TAKSİTTE YÜZDE 10 ÖDEME İSTENECEK

Tecil edilen borç ödeme planına bağlanırken en az yüzde 10’u ilk taksit tutarı olarak belirlenecek. Kalan borç eşit taksitlere bölünecek. Tecil işlemi, ilk taksit tutarının ödendiği tarihte başlayacak.

Borçlu eşit taksit yerine kademeli ödeme planı talep ederse, ilgili birimin borçlunun taksitlerini eşit ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirmesi halinde kademeli tecil işlemi yapılabilecek.

CARİ PRİMİNİ 3 DEFA ÖDEMEYENİN TECİL İŞLEMİ BOZULACAK

Borçlu kişi veya şirketlerin cari aylara ilişkin primlerini bir takvim yılı içinde üç defa ödememesi halinde tecil işlemi bozulacak. Bir takvim yılında en fazla iki aya ait ödenmeyen ya da eksik ödenen cari ay borçları ertesi yıl içinde ödenebilecek.

DEPREMZEDELERİN DİKKATİNE

Kahramanmaraş depreminden etkilenenler başta olmak üzere mücbir sebep kapsamında borcu ertelenmiş mükellefler, tecil hakkından yararlanmak için erteleme süresinin bitmesini beklemeyecekler. Erteleme süresi bitmeden dosyalarının işlem gördüğü SGK ünitesine başvurarak tecil talebinde bulunabilecekler.

HaberTürk

Editör: Hakan UYSAL