Kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin de ‘bilanço esasına’ göre defter tutmaları gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yönetmeliği geçen hafta (7.9.2022) Resmi Gazete’de yayımlandı. (Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik) İşletme hesabına tabi spor kulüplerinin ‘İşletme Hesabı Defteri’, ‘Demirbaş Defteri’ ve ‘Borç-Alacak Defteri’ tutmaları gerekiyor. Bilanço esasına tabi spor kulüpleri ise; ‘Yevmiye Defteri’, ‘Büyük Defter’ ve ‘Envanter Defteri’ tutmaları gerekiyor. ‘Karar Defteri’, ‘Üye Kayıt Defteri’ ve ‘Evrak Kayıt Defterini’ tüm spor kulüpleri (İşletme hesabı ve bilanço esası) tutmakla yükümlüler. Spor kulüpleri; kullanmaya başlamadan önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tasdik ettirmek koşuluyla ihtiyaç duyacakları başka defterleri de kullanabilecekler.

ZAMAN VE SAKLAMA SÜRESİ

Yönetmelikte; işlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şart koşuluyor ve kayıtların on günden fazla geciktirilmeyeceği belirtiliyor. Kırk beş güne kadar da; işlemleri kayıtlara almak için ayrıca esneklik tanınıyor... Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan spor kulüplerinde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmünde görülüyor. Bu kayıtlara ilişkin işlemlerin esas defterlere intikali için kırk beş güne kadar süre tanınıyor. Denetim amacıyla defterlerin istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi de ayrıca zorunlu tutuluyor. Spor kulüpleri tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan hesap ve belgeler, (özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere) on yıl süreyle saklanmak zorunda. Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri gibi belge ve bilgiler devamlı surette saklanmak zorunda. Spor kulüpleri; yeni yönetmelikten önce kullandıkları tasdike tabi defter, kayıt ve belgeleri kalan sayfaları bitinceye kadar kullanmaya da devam edebilecekler. Yönetmelikte bir yandan “Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer” (Md.27) denilirken, diğer yandan “Bu yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya Bakanlık yetkilidir” (Md.26) denildiğinden, alt düzenlemelerin de kısa sürede yayımlanması ile spor kulüplerinin uygulamaya yönelik olası tereddütleri de giderilmiş olur.

AMATÖR PROFESYONEL FARKI

Spor kulüplerinin en önemli gelir kalemleri sponsorluk ve reklam gelirleri... Kulüplere bu ödemeleri yapan şirketlerse hep aynı tereddütü yaşıyor.. Hangi tür harcamalar ‘sponsorluk’ sayılıyor, hangi tür harcamalar ‘reklam’ sayılıyor? Harcamaların vergisel boyutu da olduğundan sorunun cevabı önemli...Profesyonel spor dalları için; sponsorluk harcamalarının yarısı, reklam harcamalarının ise tamamı beyannamede indirim konusu yapılabiliyor. Amatör spor dalları için yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı gelirden düşülebiliyor. Harcama eğer ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan türden ise sponsorluk harcaması sayılıyor. Harcama eğer, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili ise reklam harcaması sayılıyor.

SPONSORLUK HARCAMASI SAYILANLAR

- Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,

- Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,

- Spor malzemesi bedeli,

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

- Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

- Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler, gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak görülüyor.

REKLAM HARCAMALARI

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak görülüyor.

Hürriyet | Ahmet Karabıyık