Çalışma İzni, geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye'de çalışma ve ikamet hakkı vermektedir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye'de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması gerekir.

Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli süreli çalışma izni verilmektedir. Yapılacak çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilmektedir.

Türkiye'de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz. Süresiz çalışma izni belgeleri çalışma izni başlangıç tarihi itibarıyla her beş yılın sonunda yenilenmektedir. Belge yenileme başvurusu süresiz çalışma izni başlangıç tarihinden itibaren beş yıllık sürenin dolmasından önceki altı ay içerisinde ve her halükarda süre dolmadan yapılmaktadır.

2 Şubat 2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince süresiz çalışma izni olan yabancıların çalışma izni belgelerini, izin başlangıç tarihi itibarıyla her beş (5) yılda bir yenilemesi gerekmektedir.

Başvuru yükümlülüğü süresiz çalışma izni olan yabancıya ait olup, bahse konu bu düzenleme yabancı çalıştıran işverenler için geçerli değildir.

Bu kapsamdaki yabancıların yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde (2 Şubat 2023'e kadar) başvurularını yapmaları zorunludur.

Süresiz çalışma izni belgelerini yenileme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yabancıların izinleri ise 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve Bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca iptal edilecektir.

Belge yenileme başvurularının beş yıllık sürenin dolmasından önceki altı ay içerisinde ve her halükarda süre dolmadan yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda olan yabancıların https://ecalismaizni.csgb.gov.tr adresinden giriş yaparak "Süresiz Çalışma İzni Kart Yenileme İşlemleri" menüsünden elektronik imza ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru belgelerine yabancıya ait biyometrik fotoğraf, güncel pasaport sureti ile mevcut süresiz çalışma izni belgesinin eklenmesi gerekmektedir.

Süresiz çalışma izni belgesini yenileme başvurusu değerlendirilirken yabancının sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği ve güncel işyeri bilgilerine ilişkin hususlar dikkate alınmaktadır.

Yenilenen süresiz çalışma izni belgesi harca tabi olmayıp sadece değerli kâğıt bedeli alınır.

2022 yılı için değerli kâğıt bedeli 160 TL'dir.

Star | Resul KURT