1- Gelir ve gider tahakkuklarını VUK mantığında olduğu gibi diğer dönen varlıklar/diğer kısa vadeli yükümlülükler hesaplarında raporlamak. Oysaki tahakkuklar ilgili olduğu hesap grubunda raporlanmalıdır. Kredi faiz gider tahakkuku finansal borçlarda, adat faiz gider tahakkuku diğer borçlarda, satışlara ilişkin alacak tahakkuku ticari alacaklarda vb.
2- VUK'taki 649-659-679-689 hesap ayrımı TFRS de yoktur, basitçe diğer gelirler ve diğer giderler olarak birlikte raporlanırlar. Ancak içerikleri mutlaka incelenmeli örneğin farklı bir gelir tablosu hesap grubuna ait MDV satış kar/zararları "Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler" hesabında raporlanmalıdır.
3- KKEG VUK' a özgü yani yerel mevzuattan kaynaklanan bir detaydır ve çoğu mali müşavir geçici vergi çalışmalarında kolaylık olması için 689 hesap içerisinde bir alt hesapta takip eder. Ancak TFRS' de KKEG hesapları ait oldukları esas gider yerlerine (genel yönetim, pazarlama vb.) dağıtılmalıdır.
4- Fiyat farkları yada iskontolar eğer alımlarla ilgili ise maliyet hesaplarında, satışlarla ilgili ise net satış hasılatında raporlanmalıdır.
5- Özellikle ara dönemlerde, raporlama dönemi sonu itibarıyla tahakkuk etmiş ancak henüz ödenmemiş geçici vergi veya kurumlar vergisi borçları sanki ödenmiş gibi 193/ 360 hesaba kaydedilmektedir ancak doğrusu bu kaydı iptal etmektir. Dönem gelirine tahakkuk eden vergi için 691/370 kaydı yapılmalıdır.

Yukarıdaki ve daha nice ince detaylar için teorik bilgi yetmez fiili mesleki deneyim olmazsa olmazdır.

Ve en önemlisi bol bol uygulama örneklerini incelemek gerekir. Özellikle de yurtdışında yayınlanan rehber kitapları edinip incelemek bu işe merak duyanlar herkes için en önemli kılavuzdur.

Sadece kıdem tazminatı ve kıst amortismanla finansal tablolar TFRS'ye dönüşmüyor haberiniz olsun. Denetçilerinizi denetleyin.

Erdal Özçimen