T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı:E-62902401-130[2023-701-94]-7254

11.01.2024

Konu:Toplu SMS Hizmetinin Özel Matraha Tabi Olup Olmadığı

İlgi:… tarihli ve … kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun … Operatör kodu ile yetkilendirdiği  Sabit Telefon Hizmeti ve Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (STH ve SMSH) lisansı sahibi … nin acentesi olduğunuz ve bu Şirketten aldığınız ön ödemeli toplu SMS kontörlerinin perakende satışını gerçekleştirdiğiniz belirtilerek söz konusu satışın özel matrah uygulamasına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

-23/g maddesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili olduğu,

-24 üncü maddesinde, teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderlerinin; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların; vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri" başlıklı (III/A-4.6.) bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (23/g) maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dahil olmak üzere, bütün ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan TL satışları ile sabit telefon hizmeti sunmaya yetkili işletmeciler tarafından yapılan arama kartı satışlarına ilişkin KDV'nin distribütör ve bayi karlarına isabet eden KDV'yi de ihtiva edecek şekilde mobil elektronik haberleşme işletmecileri ve sabit telefon işletmecileri tarafından ön ödemeli satışların yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda distribütörler ve bayiler, belirtilen kapsamdaki ön ödemeli satışlar için ayrıca vergi hesaplamazlar."

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun … Operatör kodu ile yetkilendirdiği STH ve SMSH lisansı sahibi … nin ön ödemeli SMS kontörlerinin satışında özel matrah uygulanması ve Şirket tarafından distribütör ve bayi karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanan KDV'nin ön ödemeli satışların yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerekmektedir. Şirketiniz tarafından bu Şirketten alınan SMS kontörlerinin satışında ise KDV hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.