Bir önceki hafta yayımlanan yazımızda Mecliste görüşülerek kanunlaşmayı bekleyen önemli vergi düzenlemelerinden bahsetmiştik. Bu haftaki yazımızda ise tarafımıza sıkça sorulan Cumhurbaşkanı kararı ile son dönemlerde sıklıkla değişiklikler yapılıyor, bunları derli toplu görebilir miyiz şeklinde gelen sorular nedeniyle günlük hayatımızı etkileyen ve Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren bu önemli değişikliklerden bahsedeceğiz.

I- KDV ORANLARI ARTIRILDI
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.
Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.
Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
• Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
• Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1
• Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8
olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda 7 TEMMUZ 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ın da yapılan değişiklik ile
• %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı %20’ye
• Karara Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan %8 KDV oranı %10’a,
Yükseltilmiştir.
7346 sayılı CK ile ayrıca II sayılı Listenin 37’nci sırasında aşağıdaki değişiklik yapıldı.

Düzenlemenin önceki hali

37- (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9.maddesi ile eklenen sıra; Yürürlük: 01/04/2022) Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,
7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklik
Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,
Dolayısıyla sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde KDV oranı % 8’den %20’ye çıkartılmıştır.
Düzenleme 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

II- BANKA VE SİGORTA MUAMELE VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nispetlerinin değişiklik yapılmasına ilişkin 7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
Karar ile:
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında “Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar” üzerinden hesaplanan % 10 oranında uygulanan BSMV, 07/07/2023 itibariyle kullanılacak kredilerde kullanılmak üzere % 15 olarak uygulanacaktır.

III- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ALINAN MAKTU HARÇLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
Karar ile:
• 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında alınan sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranınnda artırıldı.
• 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harç tutarı
20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

IV-TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İKTİSAP ETTİKLERİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN OLARAK DAĞITILMIŞ KÂR PAYI SAYILAN TUTARLARINA UYGULANAN TEVKİFAT UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlarına uygulanan tevkifat uygulamasında değişiklikler yapılmasına ilişkin 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Karar ile:
193 sayılı Kanunun 94. Maddesi kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat uygulaması 07/07/2023 tarihinden itibaren sadece payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerine uygulanacaktır.