Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Tebliğ ile Getirilen Süreler Duyuru ile Uzatıldı

ÖZET:

527 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen bazı düzenlemelerin yürürlük tarihleri 14.06.2022 tarihli DUYURU ile değiştirildi.

⎯ Elektronik kayıt ünitesi olmayan (EKÜ’süz ) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar, değiştirilmesi gerekmektedir.

⎯ 24.3.2021 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin 24.3.2021 tarihinden itibaren, EKÜ’lü EN ÖKC’lerin ise 30.9.2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacaktır.

⎯ 30.9.2022 tarihinden itibaren EN Pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacaktır.

⎯ 24.3.2021 tarihi ile 30.9.2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül halinde devir dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş YN Pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur; ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda ise satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

⎯ 24.3.2021 tarihi ile 30.9.2022 tarihleri arasında satın alınan EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin 31/12/2023 tarihine kadar YN Pompa ÖKC ile değiştirilmesi zorunludur.

30.9.2022 tarihi ve sonrasında mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılmasının zorunlu olduğu, ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

24 Mart 2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 527 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile;

― akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine,

― akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,

― YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık BİM’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Başkanlıkça “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri”nin yetkilendirilmesine ve çalışmalarına,

ilişkin konularda düzenlemeler yapılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza 25.03.2021/67 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Yapılan düzenleme ile 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmişti. 527 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeye göre onay işlemi 24 Mart 2021 tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve halen kullanılmakta olan;

a) Elektronik kayıt ünitesi olmayan (EKÜ’süz) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar,

b) Elektronik kayıt ünitesi olan (EKÜ’lü) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar

GİB’e E-Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Önerileri GİB’e E-Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Önerileri

değiştirilmesi gerekmekteydi.

24.3.2021 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin 24.3.2021 tarihinden itibaren, EKÜ’lü EN ÖKC’lerin ise 1/1/2022 (29/12/2021 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/6/2022 tarihine uzatılmıştır) tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devrinin yapılamayacağı, (3) 1/1/2022 (29/12/2021 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/6/2022 tarihine uzatılmıştır) tarihinden itibaren EN Pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacağı açıklanmıştı.

Tebliğde ayrıca;

⎯ 24.3.2021 tarihi ile 1/1/2022 (29/12/2021 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/6/2022 tarihine uzatılmıştır) tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül halinde devir dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş YN Pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin kullanılmasının zorunlu olduğu; ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda ise satışa başlamadan önce bu zorunluluğun başlayacağı,

⎯ 24.3.2021 tarihi ile 1/1/2022 (29/12/2021 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/6/2022 tarihine uzatılmıştır) tarihleri arasında satın alınan EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin 31/12/2023 tarihine kadar YN Pompa ÖKC ile değiştirilmesinin zorunlu olduğu,

⎯ 1/1/2022 (29/12/2021 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/6/2022 tarihine uzatılmıştır) tarihi ve sonrasında mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılmasının zorunlu olduğu, ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluğun başlayacağı

açıklanmıştı.

GİB herhangi bir Tebliğ değişikliği yapmaksızın 14.6.2022 tarihli duyurusunda;

Genel Tebliğin;

– 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 30/6/2022 tarihinin,

– 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ve 29/12/2021 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/6/2022 tarihine uzatılan tarihlerin, 30/9/2022 tarihine uzatılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Buna göre Duyuru ile değiştirilen Tebliğin ilgili maddelerinde yer alan tarihlerin aşağıdaki gibi olduğu kabul edilmelidir.

YN Pompa ÖKC’ye geçiş zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan;

a) EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin en geç 30/6/2022 30/9/2022 tarihine kadar,

b) EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar, YN Pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, EKÜ’lü EN ÖKC’lerin ise 1/1/2022 30/9/2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamaz.

(3) 1/1/2022 30/9/2022 tarihinden itibaren EN Pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacaktır.

Yeni açılacak akaryakıt istasyonlarında YN Pompa ÖKC kullanma zorunluluğu

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihi ile 1/1/2022 30/9/2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül halinde devir dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş YN Pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda ise satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihi ile 1/1/2022 30/9/2022 tarihleri arasında satın alınan EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin 31/12/2023 tarihine kadar YN Pompa ÖKC ile değiştirilmesi zorunludur.

(3) 1/1/2022 30/9/2022 tarihi ve sonrasında mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

Türmob