Özet2022 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadelerinin talep edilebilmesi için son başvuru tarihi, 2023/Kasım dönemi KDV beyannamesinin verilme süresinin son günü olan 28 Aralık 2023 Perşembe günüdür. İade talebinin en geç 2023/Kasım dönemi KDV beyannamesi ile yapılması gerekmektedir.

En geç bu tarihe kadar (veya 31.12.2023 tarihine kadar, talep edilen iade tutarını artırıcı düzeltme beyannamesi vermek suretiyle) iade talebinde bulunmayan mükellefler bu haklarını kaybedeceklerdir

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 2. fıkrasında “Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Fıkranın devamında ise 28. madde uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödeneceği belirtilmektedir.

Ancak mahsuben iade edilmeyen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebileceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilebileceği ifade edilmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulamasının usul ve esaslarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in “Yılı İçinde İade Edilemeyen Vergilerin İadesi” başlıklı bölümünde; indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde iade edilemeyen kısmının, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebileceği belirtilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapan (23) No.lu Tebliğ’de ise aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin yılın sonuna kadar verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğ’in ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Buna göre, 2022 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadelerinin talep edilebilmesi için son başvuru tarihi, 2023/Kasım dönemi KDV beyannamesinin verilme süresinin son günü olan 28 Aralık 2023 Perşembe günü olmaktadır. Buna göre iade talebi en geç 2023/Kasım dönemi KDV beyannamesi ile yapılacaktır. Ancak bu tarihe kadar talep edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde (31 Aralık 2023 tarihine kadar) düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün bulunmaktadır. Yukarıdaki şekilde iade talebinde bulunmayan mükellefler bu haklarını kaybedeceklerdir.

Bu nedenle; 2022 takvim yılında indirimli orana tabi işlemleri bulunan ve bu işlemleri nedeniyle yüklenmiş oldukları vergiler için iade talebinde bulunmayı planlayan mükelleflerin 31.12.2023 tarihine kadar aşağıdaki şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir.

• KDV beyannamelerinin ilgili satırına bugüne kadar herhangi bir rakam yazılmamış olması durumunda süresinde verilecek Ağustos, Eylül, Ekim veya Kasım dönemleri beyannamelerinin (veya 31.12.2023 tarihine kadar, talep edilen iade tutarını artırıcı düzeltme beyannamelerinin) indirimli orana tabi işlemlerin beyan edildiği satırına iade tutarı yazılmalıdır.

• Tebliğ’in ilgili bölümünde belirlenmiş olan iade talebinde aranacak belgeler (İndirim KDV Listesi, Yüklenim KDV Listesi, Satış Faturaları Listesi, Hesaplama Tablosu) aynı süre içerisinde eksiksiz olarak elektronik ortamda veya kâğıt ortamında vergi dairesine sunulmalıdır.

• İadesi talep edilen tutarın tamamını kapsayan “Standart İade Talep Dilekçesi” 31.12.2023 tarihine kadar internet vergi dairesi sistemine girilmelidir.

• Teminat ile nakden veya mahsuben iade talebinde bulunulacak ise teminatın da aynı süre içerisinde Vergi Dairesine verilmesi gerekir.

İade talep süresinin dolmasından sonra (31.12.2023), “Düzeltme Beyannamesi” ve/veya “Standart İade Talep Dilekçesi” ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle 2022 takvim yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacakları için iade talebinde bulunulması mümkün değildir.

Ancak, Tebliğ’in ilgili bölümlerinde aranan belgelerin, süresinde ibraz edilmekle birlikte bu belgelerin muhteviyatında eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alındığında, 2022 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacakları ilgili olarak;

• KDV iade alacak tutarının 31.12.2023 tarihine kadar KDV beyannamelerinin ilgili satırına yazılmamış olması,

• Beyannamelere yazılmış ve standart iade talep dilekçesi verilmiş olmakla birlikte Tebliğ’in ilgili bölümlerinde tek tek sayılmış olan KDV iadesinde aranacak belgelerden herhangi birinin verilmemiş olması,

• Beyannameye yazılmış olması ve ilgili tüm belgelerin verilmiş (hatta YMM raporu ibraz edilmiş) olmasına rağmen 31.12.2023 tarihine kadar iade alacak tutarının tamamını kapsayan bir standart iade talep dilekçesinin verilmemiş olması,

durumlarında iade talebinde bulunulmamış kabulü ile iade hakkı kaybedilecektir.

Diğer taraftan izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle artırılması mümkündür. Ancak bu durumda artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilecektir. Bu nedenle, iade tutarının süresinde verilen KDV beyannamelerinde tam ve doğru olarak hesaplanıp beyan edilmesi önem arz etmektedir. Fazla beyan edilen iade tutarını azaltıcı yönde düzeltme beyannamesi verilmesi hususunda ise herhangi bir engel bulunmamaktadır.