1. Üretici ihracatçılarda beş puan kurumlar vergisi indirimi imkânı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı kurumlar vergisi beyan rehberinin 57. sayfasında verilen örnekte, üretici ihracatçıların sadece bir puan kurumlar vergisi indiriminden yararlanabileceği ifade edilmektedir. Bu hususun maddi hatadan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bizce doğrudan yargıya götürülmeden dikkate alınmalı. Mali idare düzeltmezse ve risk almak istemiyorsanız, ihtirazı kayıtlı beyanda bulunabilirsiniz. Bu konuda yargı kararları mevcuttur. Yargı Özel iletişim vergilerinin sadece mükellefleri tarafından indirim konusu yapılamayacağı, tüketici konumundaki mükellefler tarafından, işle ilgili diğer giderler gibi matrahtan indirilebileceği görüşündedir.

2. Özel iletişim vergileri matrahtan indirilebilir

Bu konuda yargı kararları mevcuttur. Yargı Özel iletişim vergilerinin sadece mükellefleri tarafından indirim konusu yapılamayacağı, tüketici konumundaki mükellefler tarafından, işle ilgili diğer giderler gibi matrahtan indirilebileceği görüşündedir.

3. Dernek aidatları

Üyeliği zorunlu olmayan derneklere ödenen aidatlar, bu derneğin faaliyetleri kazançla ilgili ise matrahtan indirilebileceği yönünde yargı kararları mevcuttur.

4. %05 götürü gider uygulaması

Yargının müstakar hale gelen kararlarına göre götürür gider beyanname üzerinde doğrudan uygulanabilecektir. 1.01.2024 tarihinden itibaren yapılacak ihracatlarla ilgili olarak götürü gider uygulaması kaldırılmıştır. Ancak, 2023 için halen bu imkân mevcuttur. Fiilen kayıtlarınız da belgesiz gider şeklinde bir harcama görülmese bile ihracat tutarlarının %05’i kadar bir tutarı 2023 beyanında indirim olarak dikkate alabilirsiniz. Mali idare farklı görüşte olduğundan konunun yine yargıya taşınması gerekecek.

5. Finansman gider kısıtlaması

Konuya ilişkin Danıştay kararı yayınlanana kadar bu konu bizce henüz netliğe kavuşmamıştır. Özellikle 4.02.2021 öncesi alınan borçlarla ilgili finansman giderleri, muhasebe açısından yabancı kaynak olmakla birlikte herhangi bir finansman gideri yaratmayan hesapların kısıtlanacak tutarın belirlenmesinde dikkate alınıyor olması halen yargıya taşınabilir.

6. Nakit sermaye indirimi

Sermaye avansının yılsonuna kadar sermayeye ilave edilememiş olması halinde artırılan sermayenin nakit sermaye indirimi hesabında dikkate alınmayacak olması konusu başta olmak üzere birçok husus yargıya taşınabilecektir.

7. Kur korumalı mevduat

Bildiğiniz üzere bu konuda Kurumlar Vergisi Tebliğinin 40.3.1.1. Bölümü yargı kararıyla iptal edildi. Yargı değerleme yöntemi olarak FİFO’nun zorlanmasının ve verilen örneklerdeki hesaplama tarzının yasal dayanağı olmadığına hükmetti.

8. İştiraklerin tasfiyesinden doğan zararlar kazançtan indirilebilir

Bu konuda son zamanlarda verilen bazı kararlarda Mali İdarenin aksine iştirak tasfiye zararlarının kazançtan indirilebileceği kabul edilmiştir.

9. Konusu suç olmayan kusura dayanan tazminatlar kazançtan indirilebilir

Mali idarenin yaklaşımının aksine, bazı yargı kararlarında şayet tazminat ceza hukuku anlamında suçla ilgili değil ise matrahtan indirilebileceği kabul edilmiştir.

10. Örtülü sermaye isabet eden faiz gelirinin istisna kazanç olarak dikkate alınması

Son zamanlarda verilen yargı kararlarına göre, borç veren şirket karşı tarafta gider olarak dikkate alınmayan faiz tutarını ödeyen tarafın kârda (vergi öder pozisyonunda) olup olmadığına(vergi ödeyip ödemediğine) bakılmaksızın kâr payı gibi vergilemeksizin dikkate alabilecektir.

11. Stopaja tabi yatırım indiriminiz varsa

Halen bir kısım mükellefler 19.8 stopaja tabi tutarak yatırım indiriminden yararlanmaya devam ediyor olabilir. Bu mükelleflere tavsiyem, şayet yabancı ortakları var ve ilgili anlaşmada daha düşük bir kar dağıtımı stopajı belirlenmişse, kar dağıtımını beklemeksizin stopaj beyannamelerini ihtirazı kayıtla verip konuyu yargıya götürsünler.

Bu listeyi oluştururken, bir kısım konularda kıymetli meslektaşım M. Nadir Gülhan'ın Vergi Dünyası dergisinde yayınladığı yargı seçkilerinden istifade ettiğimi belirtir, kendisine bu değerli çalışmaları için teşekkürü borç bilirim.

Dünya | Zeki GÜNDÜZ