5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1’nci maddesi uyarınca  04.07.2023(Salı)-20.07.2023 (Perşembe) dönemi mali tatildir.  

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde de mali tatil  kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili  hususlar açıklanmıştır. 

Yasal düzenleme gereği,  

  • Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. 
  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin  son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde  sona ermektedir. 

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2023 yılı mali  tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda  belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. 

2023 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Beyan/Bildirim/Yükümlülük 

İlgili Mevzuat

Son Günün  

Mali Tatil  

Günlerine

(04-20 Temmuz Arasına) Rastlaması Halinde 

Son Günün  

Mali Tatilden  

Sonraki 5 Güne  

(21-25 Temmuz Arasına)  Rastlaması Halinde 

İşyeri Bildirgesi 

5510/11. md 

27.07.2023 

25.07.2023

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 

5510/8. md 

27.07.2023 

25.07.2023

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 

5510/9. md 

27.07.2023 

25.07.2023

2023 Haziran Ayı 

Muhtasar Prim ve Hizmet  

Beyannamesi

SSİY/Ek-5. md

Haziran ayı MPHB’nin  verilme süresinin son günü mali tatile 

rastlamadığından normal süresinde yerine  

getirilecektir. 

(26.07.2023 Çarşamba)

Haziran ayı MPHB’nin  verilme süresinin son günü 21-25 Temmuz’a  

rastlamadığından normal  süresinde yerine  

getirilecektir. 

(26.07.2023 Çarşamba)

İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme 

5510/102. md 

27.07.2023 

25.07.2023

2023 Haziran Ayı Primlerinin  Ödenmesi 

5510/88. md

Haziran ayı primlerinin  ödeme süresinin son günü  mali tatile  

rastlamadığından,  

31.07.2023 tarihine kadar  ödeme yapılacaktır. 

(31.07.2023 Pazartesi)

Haziran ayı primlerinin  ödeme süresinin son günü  mali tatile  

rastlamadığından,  

31.07.2023 tarihine kadar  ödeme yapılacaktır. 

(31.07.2023 Pazartesi)

SGK'nın Resen Hesapladığı Prim  Borcuna İtiraz 

SSİY/113. md 

27.07.2023 

25.07.2023

Asgari İşçilik Uygulamasından  Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair  Taahhütname

SSİY/112. md 

27.07.2023 

25.07.2023

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca  Belirlenen Orana İtiraz

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun  

Çalışma Usul ve  Esasları Hakkında  Yönetmelik/ 17. Md

27.07.2023 

25.07.2023

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi 

5510/91. md 

27.07.2023 

25.07.2023

Denetim Elemanlarına İşyeri  

Kayıt ve Belgelerin İbraz  

Edilmesi

SSİY/107. md 

27.07.2023 

25.07.2023

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri  

Mali tatilin uygulandığı 4 Temmuz 2023-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK müfettiş ve  denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol,  tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat  gönderilebilecektir. 

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması  halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 27.07.2023 Perşembe gününe kadar, son günün  21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise, en geç 25.07.2023 Salı gününe kadar, ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası  uygulanmayacaktır. 

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler 

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil  kapsamına girmemektedir. 

  • 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun  ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan  ödeme ve diğer yükümlülükleri,  
  • İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi, 
  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken  vizite kâğıdı,
  • E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik  Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi, 
  • Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet  ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi, 
  • 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken  bildirim,  
  • 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek  tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri, 

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin mali tatil olup olmadığı üzerinde durulmaksızın  ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

PWC | Celal ÖZCAN