Çalışma hayatında pek çok parametre asgari ücret üzerinden belirlendiğinden, bu minvalde hesaplanan bazı tutarlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Temel parametreler.

Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL / AY)

Günlük brüt asgari ücret

666,75TL

Aylık brüt asgari ücret

20.002,50

SGK primi %14

2.800,35

İşsizlik sig. primi %1

200.03

Gelir vergisi matrahı

17.002,13

Gelir vergisi tutarı

0

Damga vergisi tutarı

0

Asgari ücret kersintiler toplamı

3.000,38

Aylık net asgari ücret

17.002,12

İşverene Maliyeti (TL / AY)

Asgari ücret

20.002,50

SGK primi% 15.5 (işveren payı) (*)

20.002,50

İiveren işsizlik sigorta primi % 2

400,05

İşverene toplam maliyet

23.502,94


Not: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir.

Asgari ücret Gelir ve Damga vergisi istisnası uygulanmıştır.

2. SPEK Sınırları

1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulanacak sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Günlük kazanç alt sınırı

666,75 TL

Aylık kazanç alt sınırı

20.002,50TL

Günlük kazanç üst sınırı

5.000,63 TL

Aylık kazanç üst sınırı

150.018,90 TL


3. Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı (yardımı) ve BES/Özel sağlık sigortası tutarları

Yemek parası
(fiilen çalışılan gün başına 666,75 x 23.65%)

157,69

Çocuk Zammı (20.002,50TLx %2)

400,05

Aile Yardımı (20.002,50TLx10%)

2.000,25

BES+ÖSS (20.002,50TLx30%)

6.000,75


4. Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Günlük kazanç tutarı

333,375

Aylık kazanç tutarı  

10.001,25


5. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı

666,75 TL

Aylık kazanç alt sınırı

20.002,50TL

Günlük kazanç üst sınırı

2.000,25 TL

Aylık kazanç üst sınırı

60.007,50 TL

6. Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için.

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Günlük kazanç tutarı

666,75

Aylık kazanç tutarı  

20.002,50TL

7. 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında esas alınacak tutarlar ve ödenecek prim tutarı (askerlik-doğum)

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalıların kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında hizmet borçlanılmasında, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek örnek prim tutarı:

Seçilen Borçlanma Matrahı

Borçlanma Tutarı

Günlük kazanç alt sınırı
666,75 x32%

213,36TL

Günlük kazanç üst sınırı
5.000,63X32%

1.600,20

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, Kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde ise % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır. Söz konusu kişilerin borçlanacakları her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden 2024 yılında ödenecek prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırı
666,75 x20%

133,35TL

Günlük kazanç üst sınırı
5.000,63X20%

1.000,13

8. 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar ve ödenecek prim tutarı

Yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45 ‘i dir. Buna göre, yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı:

Seçilen Borçlanma Matrahı

Borçlanma Tutarı

Günlük kazanç alt sınırı
666,75 x45%

300,04TL

Günlük kazanç üst sınırı 
5.000,63X45%

2.250,28

9. SGK İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.

Buna göre, 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezaları 20.002,50 TL asgari ücret esas alınarak uygulanacaktır. Örneğin denetim elemanına kayıt ve belge ibraz etmeme toplam cezası 240.030 TL olmuştur.

10. Kıdem Tazminatı tutarı

01.01.2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının alt sınırı brüt asgari ücret olup, 20.002,50 TL olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı ise 2024 yılı için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

11. İşsizlik ödeneği miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2024 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı (En az-En çok)

Son 4 aylık prime esas kazançların aylık ortalaması

Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı

Damga vergisi

oranı
(0,00759)

Ödenecek işsizlik ödeneği miktarı

Son 4 ay 2024 yılının ilk dönemine ait asgari ücretle çalışan

20.002,50 TL

8.001,00 TL

60,73

7.940,27 TL (en az)

Son 4 ay 50.000 TL ortalama ücretle çalışan

50.000 TL

20.000 değil

*16.002 TL

121,46

15,880,54 TL (en çok)


(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.

Kaynak: VergideGündem | Hakkı Demirci