07 Temmuz 2023 Tarihli                            Resmi Gazete                                                      Sayı: 32241

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7345

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

6/7/2023 TARİHLİ VE 7345 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “%10” ibaresi “%15” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.