Bilindiği üzere, 7440 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının yeniden Yapılandırılmasıyla ilgili Yasa Resmi Gazete’nin 12.03.2023 gün ve 32130 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yasa’nın kesinleşmiş vergi borçlarıyla ilgili hükümlerinden faydalanmak için son başvuru tarihi 31.05.2023 tarih olarak hükme bağlanmıştır.

Bu çalışmamızda ihtilaflı vergi borçları, kesinleşmiş borçlar ve ödeme emrine karşı açılan davalar açısından bazı açıklamalarımız aşağıda olduğu gibidir.

1. Söz konusu yasanın ilgili 9. mad.’de ortak hükümlerden söz edilmiştir. Yasa hükümlerinden yararlanmak üzere müracaat edenler ve açtıkları davalardan standart dilekçe ile başvuranlar (Ek-3/A) açısından vazgeçilen davalardan verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz.

2. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri idare tarafından geri iade olunmaz.

3. 7440 sayılı Yasa hükümlerinden faydalanmak üzere standart dilekçe ile müracaat edenler açısından borçlara ilişkin dava açılamaz ve hiçbir mercii’e başvuru yapılamaz.

4. 7440 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak üzere müracaatta bulunanalar açısından ve açmış oldukları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilafları ile ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu kanunun yayım tarihi olan 12.03.2023 tarihinden sonra tebliğ edilmiş kararlar uyarınca işlem yapılamaz.

5. Öte yandan, 7440 sayılı Kanunun 4. Mad. 10. Fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında beyan edilen vergilere, ödeme yönünden koşulların ihlali durumunda, kesilmesi gereken vergi cezaları için 213 sayılı VUK mad. 374 hükmünde yer alan zamanaşımı süreleri ile bu 7440 sayılı Yasa kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler mahfuz kalmak koşuluyla taksit ödeme müddetince zamanaşımı süreleri çalıştırılmaz.

6. Ayrıca, 7440 sayılı kanun kapsamına giren alacaklara karşılık 12.03.2023 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, 7440 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilmiş olan paralar ile bu maddenin 9. Fıkrası kapsamındaki tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Yasa ve diğer Yasalar uyarınca ödenmiş olan faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi mümkün değildir.

Ancak, 7440 sayılı Kanunun 3. Mad.nin 1. Fıkrası kapsamında olup, dava konusu edilen tarhiyatlar ile ilk derece yargı makamlarında dava konusu edilmiş idari para cezası ve ecri misillere karşılık bu 7440 sayılı Yasa’nın yayım tarihi olan 12.03.2023 tarihinden önce ödeme yapılmış olması durumunda, ödenmiş olan bu tutarlar, ilk derece mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması sebebi ile tekrar karar verilmek üzere mahkemesine yollanmış davalara konu alacaklar için bu maddeden faydalanmak üzere yapılan müracaatlar ile verilmiş “terkin”  kararları üzerine idare tarafından red ve iade yapılabilecektir. ( Bkz: 7440 sayılı Yasa mad. 9 Ortak Hükümler)

Ödeme emrine karşı açılan davalar açısından da davadan vazgeçilmesi halinde de karşılıklı olarak ücreti vekalet ve dava giderleri, mahkeme masrafları vs. feri alacakların takibinden karşılıklı olarak vazgeçilmektedir. (7440 sayılı Kanun mad. 9/13-d)

HukukiHaber | Dr.Mustafa ALPASLAN