Uygulamada üst düzey yönetici konumunda olan kişiler görev ve sorumlulukları gereği çalışma gün ve saatlerini kendileri belirledik­leri için günlük çalışma süresi üzerinde fazla çalışma yapsalar dahi fazla ça­lışma ücretine hak kazanamamaktadırlar. Bunun gerekçesi ise, kendilerine iş­verenlerce görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretin ödeniyor olması, kendisine ve çalışma gün ve saatlerini kendilerinin belirliyor olmasıdır.

İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, ça­lışma gün ve saatlerini kendileri belirliyorsa fazla çalışma ücretine hak kaza­namayacaklardır.

Ancak, işyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yönetici­lere işveren tarafından hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, üst düzey yönetici kendi insiyatifi ile bu günlerde çalışma yapmışsa, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretine hak kazanabileceklerdir. Çünkü üst düzey yöneticilerin fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı kuralı hafta tatili ile ulusal bay­ram ve genel tatil alacaklarını kapsamamaktadır. Elbette ki üst düzey yöneti­cilerin hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştıklarını is­pat etmeleri gerekir. Üst düzey yöneticilerin hafta ve genel tatillerde çalıştı­ğının ispatı konusunda işyeri kayıtları ile özellikle işyerine giriş çıkışı göste­ren kamera kayıtları delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmaların bu tür delillerle kanıtlanamaması durumunda tanık beyanları esas alınmaktadır.

Bununla birlikte, işyerinde kimlerin üst düzey yönetici sayılacağı ve bunun ispatı önem arz etmektedir. Konuyla ilgili yüksek mahkemenin içtihat kazanmış bir çok kararında, üst düzey yönetici olan kişilerin bu sıfata sahip olduğunun ispat yükümlülüğünün işverene ait olduğu belirtilmektedir.

Nitekim, Yargıtay bir kararında, “Somut uyuşmazlıkta, davacı tanıkla­rının, işyerinde davacının üzerinde çalışan yöneticilerin bulunduğunu beyan ettikleri görülmüş olup, davacının çalışma gün ve saatlerini kendisinin belir­lediğine yönelik bir açıklama veya yazılı kayıt dosya içerisinde bulunmamak­tadır. Davalı tarafından, davacının üst düzey yönetici konumunda olduğu ve mesai işleyişini kendisinin belirlediği savunulmasına karşın buna yönelik bir delil dosyaya sunulmamıştır” demek suretiyle işverence görevlendirilen kişi­nin üst düzey yönetici olup olmadığı ve bu kişinin mesai işleyişini kendisinin belirlediğinin ispat edilmesi gerektiğine hükmetmiştir[1].

Sonuç olarak, işyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işverence fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse ve ça­lışma gün ve saatlerini de kendisi belirliyorsa fazla çalışma ücretine hak kaza­namaz. Ancak üst düzey yöneticilerin fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı kuralı hafta tatili ile ulusal bay­ram ve genel tatil alacaklarını kapsamaz. Üst düzey yönetici kendi insiyatifi ile bu günlerde çalışma yapmış olsa dahi, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretine hak kazanır. Elbette ki üst düzey yöneti­cilerin hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştıklarını is­pat etmeleri gerekir. Üst düzey yöneticilerin hafta ve genel tatillerde çalıştı­ğının ispatı konusunda işyeri kayıtları ile özellikle işyerine giriş çıkışı göste­ren kamera kayıtları delil niteliğindedir. Bahse konu çalışmaların bu tür delillerle kanıtlanamaması durumunda tanık beyanları esas alınmaktadır.