3 Ağustos 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31912

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 2022/1)

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre hazırlanan belediye grupları ekli listede gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Nüfuslarına göre belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 100.001 - 250.000 arasında olan belediyeler 2. grup,

c) Nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler 3. grup,

ç) Nüfusu 10.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler 5. grup.

MADDE 3- (1) Sanayi veya ticaret ya da turizm yönünden önem arz eden belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler, mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiştir.

(2) Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi belediyeleri 1. grup olarak belirlenmiştir.

MADDE 4- (1) Belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları esas alınmıştır.

MADDE 5- (1) 16/9/2011 tarihli ve 28056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümleri 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ekleri için tıklayınız