T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı  : 27575268-105[219-2020-795]-145010 20.04.202
Tarih: 20/04/2021

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, perakende ayakkabı satışı faaliyetinde bulunduğunuz ve bilanço esasına göre defter tuttuğunuz, internet üzerinden yaptığınız kampanya sonucu günlük ayakkabı satışlarınızın ve buna bağlı olarak düzenlediğiniz fatura sayısının 80-100 civarında olduğu belirtilerek, günlük olarak düzenlediğiniz 80-100 adet faturanın toplamlarını alarak tek bir yevmiye maddesine kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 • 171 inci maddesinde, “Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygulaması bakımından aşağıdaki maksatları sağlayacak şekilde tutarlar:
 1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek;
 2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek;
 3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;
 4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek;
 5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını (emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek.”,
 • 175 inci maddesinde, “Mükellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usulu ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Ticaret Kanununun ticari defterler hakkındaki hükümleri mahfuzdur.

…”,

 • 183 üncü maddesinde, “Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icap eden muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir.”,
 • 219 uncu maddesinde, “Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

…”,

 1. maddesinde, “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:
 1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
 2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
 3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
 4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

…”

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden hazırlanarak 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinde, “(1) Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve ‘madde’ halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

(2) Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

a) Madde sıra numarası,

b) Tarih,

c) Borçlu hesap,

ç) Alacaklı hesap,

d) Tutar,

e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.

…” açıklaması yer almaktadır.

Bu bağlamda, Vergi Usul Kanununda, bu Kanuna göre tutulan defterlerin kayıt şekilleri konusunda herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, kayıtlarda bulunması gereken asgari bilgi, kayıt zamanı ve maksat konusunda düzenlemeler yer almaktadır.

Buna göre, her bir satış faturasını muhasebenin düzen ve açıklığını kaybetmeyecek bir şekilde, asgari bahse konu Tebliğde öngörülen içerikte, ayrı bir yevmiye maddesi olarak yevmiye defterine kaydetmeniz esas olmakla birlikte, her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, günlük olarak düzenlediğiniz satış faturalarının, e-Defter uygulaması saklı kalmak üzere, bir yevmiye maddesinde kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer yandan, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını kaybetmeyecek şekilde her bir faturanın düzenlenme tarihinden itibaren Kanunun 219 uncu maddesinde yer alan kayıt süreleri dikkate alınarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.