Müşterinin takipteki borcunun şüpheli ticari alacaklar hesabında takip edildiği, söz konusu borca ilişkin şirket avukatı, borçlu firma yetkilisi ve icra müdürü ile birlikte borç ödeme taahhüt belgesi düzenlendiği belirtilerek düzenlenen bu kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı ile borç ile ilgili herhangi bir tahsilat işlemi yapılmamışken icra takibi başlatıldığında, ayrılan karşılığın ne olacağı hususlarında, Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 02.11.2020 tarih ve 64597866-155.01-E.25500 sayılı Özelgede, özetle;

 Damga Vergisi Kanunu yönünden:

Buna göre, icra müdürü ile borçlu şirket yetkilisi ve alacaklı şirketiniz avukatı arasında

…/…/2018 tarihinde düzenlendiği, borçlu şirket yetkilisi …'in borcu ödemeyi taahhüt ettiğine, alacaklı şirketiniz avukatının da borçlunun ödeme taahhüdünü ve miktarını kabul ettiğine ilişkin hükümler içerdiği anlaşılan özelge talep formu ekinde yer alan … sayılı kağıdın, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması ve verginin kişi konumunda bulunan şirketiniz veya borçlu şirket tarafından ödenmesi gerekmektedir.

 Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden:

Buna göre, söz konusu alacaklara ilişkin olarak ayrılan karşılık tutarının, İstanbul Anadolu 12. İcra Müdürlüğü nezdinde düzenlenmiş olan borç ödeme taahhütnamesinin imzalandığı hesap dönemi kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınacağı tabiidir.

 Vergi Usul Kanunu yönünden:

Bu bağlamda, hacizden önce borç ödeme taahhütnamesi, esas itibarıyla, alacağını tamamen alamamış olan alacaklıya, ödenmeyen alacak miktarının alacaklı ile borçlu arasında karşılıklı anlaşılan vadeler dahilinde taksitli olarak ödeneceğinin icra müdürlüğü nezdinde borçlu tarafından taahhüdünü içeren bir belge mahiyetinde olup, bu haliyle söz konusu belgenin düzenlenmesi borçlunun mallarının haczini durdurmakta ancak, alacaklının alacağının belirlenen yeni vadeler dahilinde tahsilini öngörmektedir.

 Buna göre, somut durumda, borç ödeme taahhütnamesinin haciz işlemlerinden önce düzenlenmiş olması halinde, söz konusu alacaklara ilişkin olarak icra takibinin

 başlatıldığı hesap döneminde ayrılan şüpheli alacak karşılığının, İstanbul Anadolu 12. İcra Müdürlüğü nezdinde düzenlenen borç ödeme taahhütnamesinin düzenlendiği hesap dönemi itibarıyla karşılık hesabından çıkarılarak gelir hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

 Diğer taraftan, borç ödeme taahhütnamesinin haciz işlemlerinden sonra düzenlenmiş olması halinde, haciz konulması suretiyle söz konusu alacağın haciz konulan kısmı teminatlı hale gelmiş olduğundan, ilgili dönemde şüpheli alacak karşılığına ilişkin gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmış olması gerektiği tabiidir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.