Değerli okurlar, adli tatilden esinlenerek düzenlenen mali tatil uygulaması, her yıl temmuz ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona eriyor.

2023 yılında Haziran ayının sonu günü resmi tatile denk geldiği ve ilk iş günü 3 Temmuz 2023 tarihi olduğu için bu yıl mali tatil 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) sürecek.

Mali tatil ve adli tatil gerekli mi?

Tatil bir hak ve ertelenemez, ertelenmemesi de gerekir.

Elbette bunu destekliyorum. Ancak günümüzde mali tatil ve bunu takip eden günlerde başlayan adli tatil nedeniyle çalışma süresi çok ciddi olarak azalıyor. Yargıda biriken dosyalarda bu sebeple de karar verme süreleri uzuyor.

Diğer kamu ve özel sektör çalışanlarında böyle bir tatil uygulanmazken, adli ve mali tatil uygulanmasını doğru bulmuyorum.

Günümüzde dijitalleşmenin iş dünyasında sağladığı olanaklar nedeniyle adli ve mali tatil uygulamasını gereksiz buluyorum, çok ciddi bir iş gücü kaybına neden olduğunu düşünüyorum.

Bu konuyu ciddi bir şekilde ele almak lazım.

Daha İyi Yargı Derneği’nin 1 Eylül 2022’deki 2022-2023 Adli Yılı başlangıcından önce düzenlediği basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Av. Mehmet Gün, Adli tatil israftır, bu uygulamaya son verilmelidir” şeklinde konuşmuştu. Avukatların da bunu desteklediği anlaşılıyor.

Mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri

Mali tatil süresi içinde verilmesi gereken (yani son günü 4 -20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan) vergi beyannamelerinin hem verilme hem de ödeme süresi mali tatilden etkileniyor. Bu vergi beyannamelerinin verilme süresi, mali tatilin son gününü (20 Temmuz'u) izleyen tarihten itibaren 7 gün süreyle (yani 27 Temmuz 2023 günü akşamına kadar) uzayacak.

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan bu vergilerde ödeme süresi ise (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor. Buna göre, 2023 yılında mali tatil nedeniyle, beyan süresi 27 Temmuz 2023 tarihine kadar uzayan beyannamelere ilişkin vergilerin 28 Temmuz 2023 mesai saati bitimine kadar ödenmesi şart.

Dileyen mükellefler beyannamelerini normal sürelerinde verebilir ve ödemelerini normal sürelerinde yapabilirler.

2023 yılı Haziran ayına ait muhtasar, damga ve konaklama vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresinin son günü 26 Temmuz 2023 olup, bunların beyan ve ödeme süreleri mali tatilden etkilenmeyecek.

Haziran dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri de bu yıl mali tatilden etkilenmiyor. Haziran 2023 dönemine ait katma değer vergisinin beyan ve ödemesinin 28 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekiyor.

Mali tatil nedeniyle uzayan idari süreler

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, ödeme süresinin son günü (vadesi) mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi 20 Temmuz'u izleyen tarihten itibaren 7 gün (27 Temmuz'a kadar) uzayacak.

Mükelleflere yapılmış olan tarhiyatlara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde de süreler 27 Temmuz'a kadar uzayacak.

Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca veya vergi dairelerince "devamlı bilgi verme" hükümleri kapsamında istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre de 27 Temmuz'a kadar uzayacak.

Mali tatil nedeniyle uzamayan süreler

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil hükümleri uygulanmıyor.

Mali tatil nedeniyle işlemeyecek süreler

Mali tatil nedeniyle aşağıda belirtilen süreler işlemeyecek:

- Muhasebe kayıt süreleri,

- Bildirme süreleri,

- İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış tarhiyatlara karşı açılacak davalarda dava açma süreleri. (Kanunda tahsilata ilişkin davalardan bahsedilmediği için ödeme emrine karşı açılacak davalarda mali tatilin etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Keza devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin de mali tatil sebebiyle uzamadığı düşünülüyor. Bu nedenle söz konusu işlemler için mali tatilin dikkate alınmamasını öneririm.)

Mali tatil süresince duran (işlemeyen) bu süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar kaldığı yerden işlemeye devam edecek.

Mali tatil-adli tatil ilişkisi

"Adli tatil" olarak adlandırılan uygulama ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara veriyor ve 1 Eylül'de yeniden çalışmaya başlıyorlar.

Adli tatile rastlayan süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılıyor.

Bu durumda mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün adli tatile rastlaması halinde dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzayacak. Hesaplamalarda bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekir.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde (21-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında) bitecek kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde (25 Temmuz 2023 tarihinde) sona erecek.

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı istenemez ve vergi incelemesine başlanamaz. Mali tatil süresinden önce başlanmış olan incelemelere ise bu süreden önce ibraz edilen defter ve belgeler üzerinden devam edilebilir. Ancak, mali tatil süresi boyunca mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyeceği gibi, mükellef inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya da davet edilemeyecek.

Vergi inceleme elemanları tarafından mali tatil süresinden önce yapılan tebligat ile mükelleften defter ve belge ibrazının talep edilmesi ve bu talebe ilişkin verilen sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre mali tatilin son gününü izleyen günden itibaren 5 gün uzayacak.

Vergi ve ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde gönderilemeyecek, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatil süresince işlemeyecek.

Yapılandırma başvurularına mali tatilin etkisi yok!

7440 sayılı yapılandırma kanununa göre, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması gereken başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatıldı. İlk taksit ödeme süreleri de bir ay uzatılarak 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

2023 yılı mali tatili 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağından yapılandırma başvuru sürelerine etkisi bulunmuyor.

Bu nedenle yapılandırma kanunundan yararlanacak mükelleflere, son günü beklemeden ve Haziran sonundaki Kurban Bayramı tatilini de dikkate alarak başvurularını bir an önce yapmalarını öneriyorum.

Özellikle incelemeye 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı 12 Mart 2023 tarihinden önce alınmış dönemlere ilişkin matrah artırımı başvurularının bir an önce yapılması ve ödemelerin Temmuz sonu dahi beklenmeden bir an önce yapılması isabetli olur. Çünkü matrah artırımında ödeme şartının ihlal edilmesi halinde inceleme ve tarhiyat yapılmaması avantajından yararlanılamıyor.

Vergi inceleme elemanları ödeme yapılmazsa incelemeyi bu süre içinde iade etmeyebilirler/bekletebilirler. Bu nedenle mükelleflere önerim, bu kapsamdaki matrah artırımına ilişkin ödemeleri bir an önce yapmaları yönündedir.

T24 | Erdoğan SAĞLAM