İş Kanunu ile işverenlere getirilen yükümlülüklerden birisi de işçinin işten ayrılması durumunda tecrübesi ve mesleğini gösteren bir çalışma belgesinin işçiye verilmesidir.

Çalışma belgesi, işçinin iş görme edimini yerine getirirken gördüğü işin türünü, süresini ayrıca talebe bağlı olarak performans ve davranışlara ait bilgi ve belgelerin yer aldığı, bir nevi işçinin ilişkisi içerisinde sergilediği tutumun özeti manasını taşıyan bir belgedir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 28. Maddesinde;

"İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır." Denilmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 426. Maddesinde;

"İşveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür. İşçinin açıkça istemde bulunması hâlinde, hizmet belgesinde onun iş görmedeki becerisi ile tutum ve davranışları da belirtilir. Hizmet belgesinin zamanında verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veya işçiyi işe alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir." Denilmektedir.

Görüldüğü üzere çalışma belgesi hem İş Kanunu hem de Türk Borçlar Kanunu kapsamında verilmesi zorunlu tutulan bir belgedir.

İşten ayrılan işçiye çalışma Belgesi vermemek yahut belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazılması hallerinde ise İş Kanunu'nun 99/1-d Maddesi uyarınca bu durumdaki her işçi için 2022 yılında geçerli olmak üzere 397 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Bir diğer husus ise İşverene tanımlanan bu yükümlülük çalışanın talebi olmaksızın ya da fesih nedenine bakılmaksızın tüm çalışanlar için düzenlenmesi ve işçinin imzası taşıyan bir suretinin özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Çalışma belgesinin şekli konusunda ise ilgili kanunlarda herhangi bir şart öngörülmemiştir.

Ancak çalışma belgesi işlevi bakımından işçinin yeni işverene vereceği böylece kendisi ile ilgili bir kanaate varılacağı düşünüldüğünde, eski işyerinin unvanı, işçiye ait kimlik bilgileri, işe başlama ve bitiş tarihi, çalıştığı bölüm, görevi yahut unvanı ve çalışma süresi gibi bilgilerin çalışma belgesi içeriğinde mutlaka yer alması gerekmektedir.

Star | Resul KURT