2 Aralık 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32387

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL
İŞLETMELERE KATILIM PRİMİ DESTEĞİ ÖDEMESİ
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2023/42)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım primi desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/9/2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yürütüldüğü 69 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan 6000 işletmeye 2023 yılı için yapılacak olan katılım primi desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri ve 14/9/2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin fiziki durum, varlık, gelir, gider ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,

e) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi: Çiftçilerin katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA kapsamında toplanan bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

f) ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak toplanacağına ilişkin il/ilçe müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın görev ve sorumluluklarını düzenleyen EK-1’de yer alan belgeyi,

g) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım primi desteği hak edişlerini gösteren ve bir örneği EK-2’de yer alan belgeyi,

ğ) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, ilçe detayında ÇMVA katılım primi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği EK-3’te yer alan belgeyi,

h) İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında ÇMVA katılım primi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği EK-4’te yer alan belgeyi,

ı) İl ÇMVA komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilafların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların sorumlu birime iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,

i) İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürünü,

j) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

k) Katılım primi desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan, muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini veri toplayıcılarıyla paylaşan ve verileri sisteme kaydedildikten sonra Sorumlu Birim tarafından kontrolü sağlanan işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,

l) Muhasebe yılı: 1/1/2022 ve 31/12/2022 yılı zaman aralığını,

m) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

n) Sorumlu Birim: Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

o) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan faaliyetleri,

ö) Tarımsal işletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan ekonomik birimi,

p) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanmasından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda Sorumlu Birimden eğitim almış olan Bakanlık teknik personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler

MADDE 5- (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşan ve paylaşılan tüm ekonomik ve fiziki verileri ÇMVA sistemine kaydedilen tarımsal işletmelere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6- (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2023 yılında 1.000 TL katılım primi desteği ödenir.

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 7- (1) ÇMVA katılım primi desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, il ÇMVA komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.

Uygulama takvimi

MADDE 8- (1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler, söz konusu muhasebe yılı içinde, anket yoluyla toplanır.

(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.

(3) Sorumlu Birim tarafından, belirlenen bir seçim planına göre her bir il için tespit edilen sayıda işletme, il ÇMVA komisyonları tarafından seçilir. Seçilen işletmelerle il/ilçe müdürlükleri arasında ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanır.

(4) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il müdürlüklerince kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.

 (5) İl ÇMVA komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için Tarım Bilgi Sistemi aracılığıyla 2022 yılı ÇMVA katılım primi desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri alınarak İcmal 1, İcmal 2 ve İcmal 3 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.

(6) Sorumlu Birim İcmal 3 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.

(7) Bu maddede yer alan tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.

(8) Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon il ÇMVA koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA koordinatörleri sorumludur.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 9- (1) ÇMVA katılım primi desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Sorumlu Birim tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

(2) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Destekten yararlanamayacak olanlar

MADDE 10- (1) ÇMVA katılım primi desteğinden;

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayanlar,

b) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan tarımsal işletmeler,

c) Verilerini istenen zamanda, doğru ve eksiksiz olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan tarımsal işletmeler,

ç) Kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler,

d) Kamu kurum ve kuruluşları,

faydalanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 11- (1) ÇMVA katılım primi desteği ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Bankaya iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Ödenen destekleme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya komisyon olarak ayrıca ödenir.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 12- (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen işletmeler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(3) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye sebep olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13- (1) 2/12/2022 tarihli ve 32031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/45) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 

Ekleri için tıklayınız.

Editör: Hakan UYSAL