Dahilde işleme rejimi, ülkemiz ihracatının artma­sında önemli bir rol oynamaktadır. Dahilde işleme rejimi 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/12 Sayılı İhracat Tebliği’ndeki esaslara göre uygulanmaktadır. Söz konusu tebliğde gerekli gö­rüldüğü takdirde birtakım değişiklikler yapılmaktadır. En son değişikliklerden biri de ihracat 2022/6 sayı ile 14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayım­lanmıştır.

Bu tebliğin tamamını paylaşmayıp önemli gördüğüm değişiklikleri aktaracağım ve tebliğ ekindeki Dahilde İş­leme İzin Belgesi almak için gerekli evrakları yazıma ala­cağım.

Bilindiği gibi artık Dahilde İşleme Belgesi elektronik müracaatla alınıp takip edilmektedir. Bu konudaki uygu­lamalarla ilgili açıklamalar, onaylanmış kişi belgesi, bedel­siz ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması gibi konularda yeni bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Birçok kimsenin kavrayamadığı, anlayamadığı veya ina­namadığı bir konu olan belgenin revizesi konusunda aşa­ğıdaki açıklama yapılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebli­ğin 19’uncu maddesi­nin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de­ğiştirilmiştir.

“(4) Dahilde işleme izni, taahhüt kapatma işlemleri sonuçlandırı­lıncaya kadar revize edilebilir. Dahilde iş­leme iznine ilişkin re­vize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile bir­likte ilgili gümrük ida­resine yapılır. Yapılan revize müracaatı güm­rük idaresince sonuç­landırılır ve firmaya bildirilir.”

Yine belgeye ek süre alınmasına dair aşağıdaki düzen­leme yapılmıştır.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fık­rasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin ithalat beyan­namesi bilgisi, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgi­lerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,”

Bana göre çok önemli bir düzenleme de aşağıdaki gibi yapılmıştır.

MADDE 12- Aynı Tebli­ğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş­tir.

“(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının dene­tim birimleri ile Bakan­lıkça yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük be­yannamesi ve eki belge­lerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat ya­pıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut itha­lata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esna­sında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile bir­likte müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

Bir başka önemli değişiklik de aşağıdaki gibidir.

12) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendile­rine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatıl­ması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı ola­rak itiraz edebilirler. Dahilde işleme izinlerine ilişkin mü­eyyideli kapatma işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242’nci maddesi uyarınca itiraz yoluna baş­vurulabilir. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi belge için İhracat Genel Müdürlüğü, izin için ilgili Bölge Müdürlüğünce geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bu­lundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.”

Değişiklik tebliğinin 17. Maddesi ile belge kapsamında işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin devri konusunda yeni hü­kümler getirilmiştir. Bu hükümlere uygun olarak devir ya­pılabileceği, daha doğrusu devrin hangi şekilde yapılabileceği açıklanmıştır.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA