Değerli okurlar, Devleti­mizin gelire ihtiya­cının büyük olduğu bir dönemde, gelir azaltıcı önerilerin hoş karşılanmaya­cağını tabi ki bili­yorum. Ancak, radi­kal gibi görünen bu önerimin, beklenenin aksine geliri artı­rıcı etkisi de olabileceğini dü­şünüyorum.

Şu sıralar mali idarenin çok sayıda gelir getirici düzenleme üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu konuya da bu düzenleme paketi içinde bir denge unsuru olarak yer verilebilir. Belki ilk etapta, verginin en fazla ve en rahat toplandığı bir kaç kalem bırakılıp geri kalanları tamamı iptal edilerek başlanır.

44 yıldır çözemediğim muamma

Efendim, hukuk fakültesi yıl­larımı da katarsam 44 yıldır ben bu damga vergisinin hangi ge­rekçe ile alındığını çözemedim. Tüm işletmelerin adeta tüm alım, satım ve işlemleri üze­rinden, hatırı sayılır bir vergi alınmaya çalışılmakta, ama do­ğal olarak başarılamamakta. Bu vergi kadar vergi direnişini kö­rükleyen vergi azdır. Kimse bu vergiye bir mantık bulamadığı için, herkes ödememek için ne yapacağını şaşırıyor.

Haksız rekabet yaratıyor

Damga vergisini kimler ödü­yor diye bir analiz yapılsa, çıka­cak sonuç büyük bir ihtimalle göz önünde olan büyük kuru­luşlar, devletle iş yapan şirket­ler şeklinde olacaktır. Bu durum başlı başına rekabet hukukuna da aykırılık teşkil etmektedir.

Gereksiz bir kanun dışılık/ suçluluk duygusu yaratıyor

Vergi, devletin vatandaş­larının bir kısım kaynakları­nı kanun gücü ile zorla alması­dır. Vergi kanunları eşitlik, gü­ce göre alınma, hukuki olma gibi temel prensiplere uyuldu­ğu müddetçe daha kolay kabul görmekte, bu ilkelerden uzak­laşıldıkça vergide uyumsuzluk artmaktadır. Damga vergisi dı­şında, gayrimenkul alım satım (tapu) harçları, veraset vergi­si, vergide yaygın direnç nok­taları yaratan konuları oluştur­maktadır. Tapuda harçlar nasıl zaman zaman azaltılıyorsa, ve­raset vergisi nasıl tartışılıyorsa vatandaş nezdinde hukuki bir gerekçesi bulunmayan dam­ga vergisinin de tadilatları bir yana bırakıp ortadan kaldırma zamanı geldi kanaatindeyim.

Kurumsallaşmanın cezası gibi

Damga vergisi Türkiye de ade­ta kurumsallaşmanın cezası ha­line geldi. Kurumsallaşmayı, kayıtlılığı teşvik etmemiz gere­kirken bu vb. uygulamalarla ka­yıtlılığı, kurumsallaşmayı daha da maliyetli hale getiriyoruz. Ya­ni damga vergisi kayıtlı çalışma­nın cezası, kayıt dışı kalma ve de­vam etmenin ödülü gibi.

Amerika bağımsızlık savaşı damga vergisinden çıkmış

Rivayet odur ki Amerika'nın İngilizlere karşı verdikleri ba­ğımsızlık savaşının gerekçele­rinden biri de İngilizler 'in koy­dukları damga vergisi benzeri bir vergiymiş.

Meclisimize açık dilekçe

Yukarıda ortaya koyduğum gerekçelerle, yüce Meclisimiz 'in değerli üyelerinden bu par­lamento döneminde konuyu ele almalarını saygılarımla arz ve talep ediyorum efendim.

Dünya | Zeki GÜNDÜZ