Danıştay’dan hep Maliye’yi şok eden kararlar gelecek değil ya, rahatlatan kararlar da gelmeye başladı. Özellikle verilen bu son karar Maliye’yi oldukça rahatlattı! Karar, gerçekten de hem Maliye hem de konut sektörü ve konut alıcıları açısından oldukça önemli. Bu kesinleşmiş nihai bir karar değil, süreç devam ediyor. Hatta dava sürecinin daha başında bile denilebilir.

Maliye’yi rahatlatan karar ne ile ilgili?

Daha fazla merak ettirmeyelim, Danıştay’ın Maliye’yi rahatlatan kararı, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen net alanı 150 m2’den büyük konut teslimlerine getirilen kademeli KDV oran uygulamasının, eski tarihli ruhsata göre inşa edilen net alanı 150 m2’den büyük konutların teslimlerine de uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili.

Söz konusu Karara geçmeden önce, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla konut teslimlerine uygulanacak KDV oranları konusunda yapılan değişiklikleri kısaca hatırlamakta fayda var.

Konut teslimlerine uygulanacak KDV oranları değiştirildi!

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren konut teslimlerine uygulanacak KDV oranları ile ilgili ciddi değişiklikler yapıldı (5359 sayılı Karar, 29 Mart 2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete).

Peki, bu konuda konut sektöründen görüş alındı mı?

Evet, Maliye, konut KDV oranlarında değişikliğe gitmeden önce konut sektörü STK’ları ve doğrudan sahadaki inşaat şirketleri ile görüş alışverişinde bulunarak, yapacağı düzenlemeleri belirledi. İçinde konutlarında olduğu bazı mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV oranlarında yapılan düzenlemelere ilişkin çalışmalar yaklaşık 3 ay kadar sürdü.

Konut KDV’sinde neler değişti?

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren konut teslimlerine uygulanacak KDV oranları ile ilgili aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

1) Konutta büyükşehir KDV düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.

2) Konut teslimlerine uygulanacak KDV oranları, yapı ruhsatının (bina inşaat ruhsatı) alındığı tarihe göre belirlenecek:

a) 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen;

- Net alanı 150 m2 veya altında kalan konut teslimlerinde KDV oranı yüzde 1’den 8’e yükseltildi.

- Net alanı 150 m2’den fazla olan konutların teslimlerinde ise kademeli KDV oranı uygulamasına geçildi, satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için yüzde 8, 150 m2’nin üzerindeki kısmı için yüzde 18 KDV hesaplanacak.

- 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde yüzde 1 KDV hesaplanacak. Belirtilen yerlerde yapılan konutların net alanının 150 m2’den fazla olması halinde ise, kademeli vergilendirme yapılacak, bu konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmına yüzde 1, aşan kısmına ise yüzde 18 KDV uygulanacak.

b) 1 Nisan 2022 tarihinden önce alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen konutların teslimlerinde ise önceki düzenlemeler geçerli olacak (5359 sayılı Karar, Mad. 10), Örneğin, net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlar için KDV oranı, büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde yüzde 1, büyükşehirlerde ise belirlenen kriterlere göre yüzde 1, 8 ve 18 uygulanacak.

c) Kademeli KDV oran düzenlemesi sadece 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen net alanı 150 m2’den büyük konutların teslimleri için geçerli. 1 Nisan 2022 tarihinden önce alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen net alanı 150 m2’den fazla olan konutların 1 Nisan 2022 tarihinden sonraki teslimlerinde ise kademeli KDV oranı uygulanmayacak.

3) Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

Kademeli KDV oranından yararlanamayan bir alıcı dava açtı!

Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi, 1 Nisan 2022 tarihinden önceki tarihli yapı ruhsatlarına göre inşa edilen net alanı 150 m2’den büyük bir konutu satın alan alıcı vatandaş, kademeli KDV oran uygulamasından yararlanması gerektiğini, ruhsat tarihine göre farklı KDV oran uygulanmasına ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, 41 Seri No.lu KDV Tebliği’nde yer alan “1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda KDV genel oranı uygulanır.” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı.

Danıştay 4. Dairesi YD Red Kararı verdi!

Danıştay 4. Dairesi, olayın esasına hiç girmeden ve dolayısıyla kendisini bağlamadan davacının yürütmeyi durdurma (YD) talebini reddetti (Danıştay 4. Dairesi’nin 06.12.2022 tarihli ve E. No: 2022/4348 ayılı Kararı).

Davacı bu karara itiraz etti!

Evet, davacı, kararın kendisine tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nda (VDDK) bu karara karşı itirazda bulundu. VDDK bu konuyla ilgili henüz bir karar vermedi.

Peki, vatandaşın itirazının kabul edilmesi mümkün mü?

Evet, her şey mümkün. Çünkü, kararı veren Danıştay 4. Dairesi, kararda esasa yönelik herhangi bir hususa girmeden, davacının yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Maliye, bu YD ret kararı üzerine biraz da olsa rahatladı!

Dava süreci devam ediyor, gelişmeleri buradan duyuracağız.

Bu konu Maliye, konut sektörü ve alıcılar açısından da son derece önemli.