6 Şubat’taki depremin etkili olduğu bölgelerde işletmeler ve çalışanlar çok etkilendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanların güvenliği ve işletmeleri hayata döndürebilmek için çok sayıda önlem aldı ve yenilerini almaya devam ediyor.

Deprem sonrası zorlu süreçte, bölgedeki işverenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan yükümlülüklerini zamanında yerine getiremedi. Bu işletmelerin desteklenmesi, toplumsal dayanışma açısından son derece önemli olduğundan SGK geçtiğimiz hafta bir dizi önlemi daha hayata geçirdi. Söz konusu düzenlemelerden ilki, kuruma olan prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelenmesi. Diğeri ise devam eden mücbir sebep uygulamasına ilişkin olarak 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar kapsamındaki yapılandırma taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmiş olması.

YÜKÜMLÜLÜKLERE ERTELEME

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/07/2023’te sona erecek olan mücbir sebep hali 30/11/2023’e uzatıldı. SGK, deprem nedeniyle prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinde ertelemeye gitti. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler tarafından;

- 06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/12/2023’e kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.

- 06/02/2023’ten önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos eylül, ekim aylarına ait prim borçları (ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 aralık ayı, 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları) gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29/12/2023’e kadar (bu tarih dahil) ertelenecek.

- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 06/02/2023 itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023 ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekime ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/12/2023’e kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 29/12/2023’e kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacak.

- Ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş olup, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yerler için 06/02/2023 itibarıyla yapılandırma / taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahipleri ödeme vadesi 06/02/2023 ila 30/11/2023 arası sona eren taksitlerini 29/12/2023’e kadar (bu tarih dahil) öderse yasal sürede ödenmiş sayılacak.

- Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 06/02/2023 itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30/11/2023’e kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 29/12/2023’e (bu tarih dahil) ertelenecek.

YAPILANDIRMA İÇİN ÖDEME SÜRESİ

27.07.2023 tarih ve 32261 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 Şubat depremi devam eden mücbir sebebe istinaden, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamındaki yapılandırmalarda taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Bu anlamda, yapılandırma kapsamındaki alacaklı idarelere 06.02.2023 ila 30.11.2023 arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dâhil);

- Birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda,

- Sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde,

- Aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.

ISINMA YARDIMI...

SGK’nın deprem bölgeleri için bu tür düzenlemeleri çok önemli. Daha genel bir konuda daha hatırlatma yapmak isterim. Yine SGK tarafından hayata geçirilen ısınma yardımı istisnası sona erdi. 7420 sayılı kanunun geçici 1.maddesi gereğince çalışanın prime esas kazancına ek olarak yapılan ısınma yardımında 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler için gelir vergisi ve SGK istisnası getirilmişti. Bu istisna, kanunun yürürlüğe girdiği 9 Kasım 2022’den 30 Haziran 2023’ün sonuna kadar geçerli olduğundan, temmuzdan itibaren ödenen ısınma yardımları için istisna uygulanmayacak. Bu anlamda, temmuzdan itibaren ısınma yardımları için gelir vergisi ve SGK istisnası söz konusu olmayacak.

Milliyet | Cem KILIÇ