Vergi yönünden...

 • Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep ilan edilmiştir.
 • Buna göre; son verilme ve ödeme süresi 6 Şubat 2023 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasına denk gelen,
 • Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerin verilme süresi; 15.08.2023
 • Tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri; 31.08.2023
 • 6 Şubat 2023 tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, 31.08.2023
 • 2023 yılı MTV ikinci taksit ödeme süresi, 31.08.2023
 • 6 Şubat 2023 tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, 31.08.2023 olarak belirlenmiştir.
 • Mücbir sebep ilan edilen illerde faaliyet yürüten Mali Müşavirlerin, mücbir sebep ilan edilen iller dışındaki müşterileri / vergi mükellefleri açısından;
 • Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerin verilme süresi; 15.08.2023
 • Tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri; 31.08.2023 olarak belirlenmiştir.

Diğer hususlar;

 • 2023 / 1. Dönem KGV / GGV Beyannameleri verilmeyecektir.
 • Ocak-2023 dönemine ait KDV, MuhSGK, 2022 dönemine ait YGV ve Kurumlar Vergisi beyannameleri de dahildir.
 • ÖTV ve Harçlar mücbir sebep kapsamı dışındadır. Normal süresi içerisinde verilmek zorundadır.

Yapılandırma taksitleri:

7256 ve 7326 sy. Kanunlarla yapılandırılmış olan borçların ödeme planları yeniden belirlenmiştir. Taksit ödeme tarihleri 06.02.2023 ile 31.07.2023 (bu tarih dâhil) arasında olan taksitlerden, ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2023, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemlere (31.10.2023 - 31.12.2023 - 29.02.2024 -...... şeklinde) ötelenmiştir. İlgili kanunlar kapsamında aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise, ilki 31

Ağustos 2023 olmak üzere, birer ay ötelenmiştir.

e-Defter Berat işlemleri (TÜRMOB görüşü)

GİB’in mücbir sebep ile ilgili açıklamalarında e-Defter Beratları ile ilgili açıklama yer almamıştır. Ancak 213 sayılı VUK’nun 13. maddesinde mücbir sebep halleri sayılmış ve 15. maddesinde ise mücbir sebep hallerinde bu sebepler ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla mücbir sebep uygulanan illerde faaliyet gösteren mükelleflerin, kanuni defterlerini elektronik ortamda e- Defter olarak tutmakta olanların mücbir sebep süresi içinde e-Defter Sistemine yüklemeleri gereken e-Defter Berat dosyaları ile Defter Raporu Berat dosyalarının yükleme işlemleri bakımından da mücbir sebep hali geçerlidir. Konuya ilişkin olarak GİB’in geçmişte yayınladığı emsal Sirküler ve duyuruları da bu yöndedir.

https://www.gib.gov.tr/hazine-ve-maliye-bakanligi-tarafindan-kahramanmarasta-meydana-gelen-depremden-etkilenen-yerler-icin

https://www.gib.gov.tr/deprem-nedeniyle-mucbir-sebep-hali-ilan-edilen-illerdeki-meslek-mensuplariyla-deprem-tarihi

https://www.gib.gov.tr/kahramanmaras-ilinde-meydana-gelen-depremden-etkilenen-elazig-ili-icin-ilan-edilen-mucbir-sebep

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-15.pdf

SGK yönünden...

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde faaliyet gösteren işyerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalılar için 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep ilan edilmiştir.

 • 6 Şubat 2023 ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilebilir. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri, İşe Giriş - İşten Ayrılış Bildirgeleri vb. dahildir.
 • 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.
 • Yapılandırılmış, tecil ve taksitlendirilmiş olup, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirmesi bozulmamış borçların ödeme vadesi 31 Ağustos 2023 kadar ödenebilecektir.
 • Borçlanma (Doğum, askerlik, yurtdışı vb.) ve ihya kapsamındaki olup son ödeme tarihi 6 Şubat 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olan borçlar 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenebilecektir.
 • Kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol muayene tarihleri 1 Şubat 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olanların, kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir.
 • Fazla veya Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından yapılandırılmış, tecil ve taksitlendirilmiş olup, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirmesi bozulmamış ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31 Ağustos 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenebilecektir.

Mücbir sebep ilan edilen illerde faaliyet yürüten Mali Müşavirlerin, mücbir sebep ilan edilen iller dışındaki müşterileri / işyerleri için SGK açısından sadece Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri mücbir sebep kapsamına alınmıştır. VUK açısından mücbir sebep ilan edilen diğer iller bu kapsama alınmamıştır. Dolayısıyla Adana ilinde faaliyet gösteren Mali Müşavirlerin, örneğin Mersin ilinde faaliyet gösteren müşterisi açısından SGK işlemlerinde uzama / erteleme yoktur.

https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/Prim-Borclarinin-Odenme-Sureleri-ile-Kuruma-Verilmekle-Yukumlu-Olunan-Bilgi-Belge-ve- Beyannamelerin-Verilme-Surelerinin-Ertelenmesine-Dair-Duyuru-2023-02-09-11-29-03 https://twitter.com/sgksosyalmedya/status/1627918796840218624

ÖNEMLİ NOT 1:

MuhSGK açısından, vergi bildirimleri 31.07.2023 tarihine kadar mücbir sebep kapsamına alınmışken, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri 30.04.2023 tarihine kadar mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Buna göre Ocak-Şubat- Mart/2023 dönemine ait MuhSGK tamamen mücbir sebep kapsamında iken, Nisan-Mayıs-Haziran/2023 dönemi MuhSGK’nın vergi bildirimleri bölümü 15.08.2023 tarihine verilebilecekken, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi bölümü süresi içerisinde verilmek zorundadır.

ÖNEMLİ NOT 2:

22 Şubat 2023 tarihinden itibaren OHAL kapsamında olan 11 ilde, her türlü iş ve hizmet sözleşmeleri, OHAL süresince, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. İşçinin istifa etmesi bu kapsamda değildir.

TÜRMOB:

AFET DURUMLARINDA MESLEK MENSUPLARININ

DİKKAT ETMELERİ GEREKEN ÖZELLİKLİ HUSUSLAR REHBERİ