YKS ve LGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, hem veliler tarafında hem de okullar tarafında yoğun bir çalışma başlamış bulunmaktadır. Veliler çocukların almış oldukları puanlara göre en sağlıklı tercihi yapmaya çalışırken, okullar ise ilan etmiş oldukları öğrenci kontenjanlarını doldurmaya odaklanmış durumdalar.

Özel okullar veya vakıf okullarını tercih edecek olan öğrenciler ve veliler için tercih edilecek bölüm seçiminin yanında okul ücretleri de önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bu kapsamda eğitim için ödenen ücretlerin ödenecek vergiden düşülüp düşülmeyeceği konusunu Maliyenin görüşleri çerçevesinde ele almaya çalışacağız.

Eğitim harcamalarının vergi boyutu

Gelir vergisi mükelleflerince, gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

“Küçük çocuk” ifadesi mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını doldurmamış veya okula devam edip te 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Bu indirimden sadece beyanname veren mükellefler yararlanabilmekte, ayrıca indirim vergiden değil matrahtan düşülebilmektedir.

Eğitim harcamaları neyi kapsar

Eğitim harcamaları, eğitim ve öğretim kurumlarına yapılan ödemeler, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarları kapsamaktadır. Mali idare, okulda verilen yemek hizmetini eğitim hizmetinin bir parçası olarak görmemekte ve yemek bedellerinin indirimini kabul etmemekte, ancak okulun logosunu taşıyan zorunlu okul ayakkabıları ve kıyafet harcamalarını indirim olarak kabul etmektedir.

Özel okullara yapılan eğitim harcamaları

 Özel okulların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunması ve yapılan ödemelerin karşılığında alınacak faturalarla tevsik edilmesi ve beyan edilecek gelirin % 10’unu aşmaması şartıyla, özel okullara yapılan eğitim harcamaları beyana tabi vergi matrahından indirim konusu yapılabilecektir.

Vakıf üniversitelerine yapılan eğitim harcamaları

Anayasaya göre kanunda gösterilen usul ve esaslara göre kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilmektedir. Vakıf okulları bağlı bulundukları vakfın bünyesinde kurulan kurumlar olup, bunların kurumlar vergisi mükellefiyetleri bulunmamaktadır.

Bundan dolayı da vakıf okullarına ödenen eğitim ücretleri beyan edilecek olan gelir vergisi matrahından indirilemezler. Bu noktada Gelir Vergisi Kanunu’nun eğitim harcamalarının vergi matrahından indirimine olanak sağlayan maddesinde eğitim kurumunun gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması şartı çok sayıda öğrenci velisinin vakıf üniversitelerine yaptıkları ödemeleri matrahtan düşememesine yol açmaktadır.

Bu konudaki düşüncemiz, eğitim harcamalarının matrahtan indirimi için hem eğitim kurumunun gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması şartı kaldırılmalı hem de eğitim harcamasının gelirin % 10’una kadarlık kısmının matrahtan indirilmesine izin verilmesi düzenlemesi gözden geçirilmelidir.