(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 261976 sayı ve 22.6.2023 tarihli Özelgesi).

Sayı: 38418978-120[03-22/137]-261976

Tarih: 20/06/2023

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:E-38418978-120[03-22/137]-26197622.06.2023
Konu:Sınav hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin eğitim gideri olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

İlgi:…

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üniversite öğrencisi olarak eğitim görmekte olan 1999 doğum tarihli çocuğunuzun yabancı dil seviye belirleme sınavına ait fatura bedelinin, serbest meslek faaliyetiniz kapsamında vereceğiniz gelir vergisi beyannamesinde eğitim gideri olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak, 255 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Eğitim Giderleri" başlıklı bölümünde; "Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır." açıklaması yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, üniversite öğrencisi olarak eğitim görmekte olan 1999 doğum tarihli çocuğunuzun yabancı dil seviye belirleme sınavına ait fatura bedelinin, 255 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Eğitim Giderleri" başlıklı bölümünde sayılan eğitim giderlerinden ve söz konusu sınav hizmetinin tek başına eğitim giderinin bir parçası olmamasından dolayı bu kapsamda yapılan harcama eğitim gideri olarak değerlendirilemeyeceğinden, çocuğunuza ilişkin yabancı dil seviye belirleme sınav ücretinin serbest meslek kazancınız kapsamında verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesinde Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.