Bu indirimlerden biri de kanunda sayılan şartlar dahilinde eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahından indirilebilmesidir.

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olup bu gelirler belirli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. 2023 yılı verilerine göre, kira gelirleri nedeniyle beyanname veren gayri menkul sermaye iradı mükellef sayısı 2.266.450 kişidir. Gayri menkul sermaye iradı nedeniyle beyanname veren mükelleflerin eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahından indirimi konusu ele alınacaktır.

Kira gelirlerinin beyanı

 Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden; 2023 yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, 21.000-TL’lik istisna tutarını aşanlar, Tevkifata tabi işyeri kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için 150.000 TL’yi aşanlar Yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir.

Konut kira geliri elde eden kişilerin, istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Beyanname verme sınırı olan 150.000-TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.

Aile bireylerinin her biri sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir. Küçük ve kısıtlıların mükellef olması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum tarafından imzalanmalıdır. Kira geliri elde edilen mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her bir ortağın kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.

Eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi beyannamesinde indirimi

Gelir vergisi matrahının tespitinde beyannamede bildirilecek indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunun 89. Maddesi hükmüne göre, beyan edilen gelirin % 10 unu aşmaması şartıyla eğitim ve sağlık harcamaları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. Buna göre, eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilmesi için;

-Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.

-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.

-Söz konusu eğitim ve sağlık harcamaları mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır. “Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Kira gelirleri nedeniyle beyanname vermek durumunda kalan mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunun 89. Maddesinde sayılan diğer indirimler yanında özel kanunlarında yer alan indirimlerden de faydalanabileceklerini hatırlatmış olalım.

Kaynak: Dünya | Mahmut Bülent YILDIRIM