Engeli bir işçimiz İŞKUR’a engelli olarak kaydının yapılmasını istemediği için şimdiye kadar engelli teşvikinden yararlanamadık. Çalışan sayımız arttığı için engelli kotamızı bu çalışanımızla doldurmak ve engelli teşvikinden de yararlanmak istiyoruz. Ne yapmamızı önerirsiniz? Tarık Y.

Engelli, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri ifade etmektedir.

Özellikle zihinsel veya ruhsal nedenlerle engelli sağlık raporu düzenlenen bazı vatandaşlar kimi zaman bu durumlarının iş bulmalarında güçlük çıkartabileceği endişesiyle İŞKUR’a engelli işçi olarak iş arama kaydı yapmaktan çekinebilmektedir. Ancak engelli çalışanınızın mevcutta hizmet akdinin devam ettiği ve işyerinden ayrılsa bile daha sonra yapacağı iş arama kaydı sırasında engelli kaydını sildirmesinin de mümkün olduğu dikkate alındığında, İŞKUR’a yapılacak engelli kaydı çalışan açısından bir sorun teşkil etmeyecektir.

Diğer taraftan, Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte,

  • Kamu ve özel sektör işverenlerinin çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli işçileri Kurum aracılığıyla sağlamaları gerektiği
  • Kurum aracılığı olmadan engelli istihdam eden özel sektör işvereninin engellinin işe başlama tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesinin zorunlu olduğu, Kurum tarafından tescili yapılmayan işçinin engelli statüsünde değerlendirilmeyeceği

Öngörülmüştür.

Bu bakımdan, her ne kadar % 40 ve üzeri engelli işçi istihdam edilse bile bu işçiler İŞKUR aracılığıyla sağlanmadığı takdirde 15 gün içinde İŞKUR’a kayıt ve tescili yapılmalıdır. Aksi halde aynı il sınırları içinde 50 ve üzerinde sigortalı istihdam eden işverenlerce yüzde 3 oranındaki engelli işçi istihdam yükümlülüğünde, İŞKUR’a kaydı yapılmamış engelliler, engelli işçi statüsünde değerlendirilmemektedir.

Engelli sigortalıların İŞKUR kaydı, İŞKUR il müdürlüğüne veya hizmet birimine engelli sağlık raporuyla birlikte başvuruda bulunulmak suretiyle yapılabildiği gibi elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Ancak elektronik ortamda yapılan kayıt sonrası engelli sağlık raporunun İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezince onaylanması gerekiyor.

Engelli sigortalının İŞKUR’a engelli olarak kaydı yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun e-Bildirge uygulamalarında yer alan «İşsizlik ve Engelli Teşvik Yönetimi» vasıtasıyla SGK sistemine engelli olarak tanımlatılması gerekir.

Engelli sigortalının İŞKUR’a kayıt işlemi ve SGK sistemine tanımlaması yapıldıktan sonra MUHSGK’nın 04857 kanun numarası ile süresi içinde SGK’ya gönderilmesi halinde, engelli sigortalılara yönelik prim teşvikinden yararlanılabilecektir. Ancak engelli sağlık raporu olan işçinin işe giriş tarihinden sonraki aylara ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannameleri 04857 kanun numarası seçilerek düzenlenmemiş ise engelli teşvikinden geriye yönelik yararlanılması mümkün olamayacaktır.

SGK İDARİ PARA CEZALARI İNDİRİMSİZ HALİYLE TEBLİĞ EDİLİR

İşe giriş bildirgesini 3 gün geç verdiğimiz sigortalı için idari para cezasını indirimli ödeyeceğimiz söylenmişti. Ancak 6.471 TL tutarında idari para cezası geldi. Ödemek için bankaya gittiğimde memur ekranda göremediği için cezayı da ödeyemedim. İşe giriş bildirgesini geç verdiğimiz sigortalı için cezada neden indirim yapılmadı, indirimli olarak nasıl ödeyebilirim? Mehmet Ali T.

İşe giriş bildirgesinin, işten ayrılış bildirgesinin veya işyeri bildirgesinin işverenlerce kendiliğinden ve yasal verilme süresini izleyen 30 gün içinde SGK’ya verilmesi ve tebliğ edilen cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde dörtte birinin dörtte üçü tahsil edilmekte, kalan kısmı terkin edilmektedir.

SGK tarafından tebliğ edilen idari para cezaları indirimsiz haliyle ilgililere tebliğ edilmekte ve ceza tutarından yapılacak indirim, ödeme esnasında gerçekleşmektedir.

Bu bakımdan tebliğ edilen 6.471 TL tutarlı idari para cezasının işe giriş bildirgesinin yasal verilme süresini izleyen 30 gün içinde işverence kendiliğinden verilmiş olması ve 15 gün içinde ödenmesi halinde,

6.471 / 4 =1.617,75

1.617,75 / 4 X 3 = 1.213,31 = 1.213,00 TL olarak banka ekranına yansıtılarak tahsil edilecektir.

Diğer taraftan SGK tarafından salınan idari para cezalarının ödenebilmesi için ilgili SGK Müdürlüğünce cezanın tebliğ edildiği tarihinin sisteme girilmesi gerekecektir. Haliyle idari para cezasının tebliğ tarihi sisteme girilmemiş ise ceza banka ekranına yansımayacaktır.

Bu bakımdan tebliğ edilen idari para cezasının banka ekranına yansımadığı durumda ilgili SGK müdürlüğü ile temasa geçilerek idari para cezasının tebliğ tarihinin sisteme girilmesi talep edilmelidir.

Karar | Eyüp Sabri Demirci