Birçok kişi yıl geçtikten sonra aldığı kira veya inin oğlunun hesabına gelen kira gelirinin gelir beyanını kimin yapacağını soruyor. Peki siz bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız bu makalemizde bu hususu mevzuatımız ışığında kısaca inceledik.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 70. maddesinin birinci fıkrasında, maddede sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükmü yer almıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 72. maddesinde, “Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat 70. maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır” hükmüne yer verilmiştir,

Yine Gelir Vergisi Kanunumuzun 21. maddesinde ise, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın her yıl için  elde edilen kira gelirlerine ayrı ayrı uygulanmak o yıl belirlenen  gelir vergisinden müstesna kısım düşüldükten sonra beyanda bulunulur istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı mevzuatta belirtilmiştir

Yukarıda yer verdiğimiz Gelir Vergisi Kanunumuzda yer alan hükümler çerçevesinde, şahsınıza ait olan ancak kira ödemeleri eşinizin veya oğlunuzun banka hesabına yatırılmış bulunan gayrimenkule ilişkin olarak elde edilen kira gelirinin, Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde belirtilen istisna tutarını aşan kısmının tarafınızca beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, gayrimenkul sermaye iratlarında tahsilat esası geçerli olduğundan, elde edilen kira gelirinin nakden veya aynen tahsil edildiği dönemin geliri olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, bir yıla ait kiranın ertesi yıl ödenmesi durumunda  tahsil edilen kira gelirinin tahsil edildiği yılın kira geliri olarak dikkate alınacaktır

Nevzat ERDAĞ