Değerli Meslek Mensubumuz,

7438 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, sosyal güvenlik sistemlerinde emekli olabilmek için yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi olmak üzere 3 temel şart aranmaktadır.

Ülkemizde geçmişten bugüne kadar olan süreçte bu şartlarda çeşitli değişiklikler yapılmıştır;

a.    20/2/1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaş şartı kaldırılarak, sigortalıların sadece belirli bir prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartı ile emekli olmalarına imkân sağlanmıştır.

b.    25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun ile de emekliliğe hak kazanmak için yaş şartı yeniden getirilmiştir. Ancak 8/9/1999 (dahil) öncesi ilk defa sigortalı sayılanlardan halihazırda çalışanların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemesi amacıyla yaş ve/veya prim ödeme gün sayısı koşulları işe başlangıç tarihlerine göre kademelendirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile;

- 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların ve,

- 9/9/1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8/9/1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin, mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca,

- Çalışma hayatının desteklenmesi için yaşlılık veya emekli aylığı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri durumunda bu kişilerin kayıtlı istihdamlarının teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla sigorta prim teşviki verilmesi,

- 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunla aynen kabul edilen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki işçilerin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu olarak feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılması, iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması, amaçlanmıştır.

Saygılarımla,
Erol Demirel
Başkan

____________________________________________________________________________________________________

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 02.03.2023

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇÎCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (B) bendi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartlan taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar.

Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez. Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz.

Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir."
 

MADDE AÇIKLAMASI

Yapılan düzenlemeyle, 20/2/1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaşlılık veya emekli aylığına hak kazanmada yaş şartı kaldırılarak, sigortalıların sadece belirli bir prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartı ile emekli olmalarına imkân sağlanmıştır.

Diğer taraftan, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemede emekliliğe hak kazanmak için yaş şartı getirilerek sigortalıların emeklilik koşullan yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, ilk defa 9/9/1999 (dahil) tarihinden sonra sigortalı sayılanların emeklilik yaşına tabi olmaları yönündeki değişikliğin yanı sıra, tabi oldukları sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı veya hizmet süresi bakımından da yaşlılık veya emekli aylığına hak kazanma koşullan belirlenmiştir.

Ayrıca, ihdas edilen geçici madde hükümleri ile (506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 ve 206 ncı maddeleri), ilk defa 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanların da, Kanunun yürürlük tarihindeki durumlarına göre yaşlılık veya emekli aylığına hak kazanma koşulları emeklilik yaşı ve/veya prim ödeme gün sayısı yönünden kademelendirilerek yeniden tespit edilmiştir.

Yapılan düzenlemede ise;

- 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların ve,

- 9/9/1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8/9/1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin, 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartları değiştirilmeksizin, sadece yaş sınırlamasının kaldırılması, bu madde esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaması ve hak talep edilmemesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca bilindiği gibi, uzun vadeli sigorta kolları kapsamına giren sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenlerine 1/10/2008 tarihinden itibaren malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesinden beş puanlık indirim uygulanmaktadır. İşverenler, mevcut uygulamada sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanları için bu indirimden yararlanamamaktadır. Çalıştığı işyerinden emeklilik talebi ile işten ayrılışı yapılan sigortalı işten ayrılışını tarihini takip eden 30 gün içinde SGDP li olarak mevcut işyerinde işe başlaması halinde SGDP işveren hissesinde 5 puanlık indirim uygulanacaktır. Bu hak sadece emekli olduğu şirkette çalışmaya devam eden çalışanlar için geçerli olup işten ayrılıp başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde uygulanmayacaktır.

Düzenleme ile 8/9/1999 (dahil) öncesinde sigortalı sayılanlardan bu maddenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması için talepte bulunarak aylık bağlananların aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde, istihdam piyasasında dalgalanma oluşturmaması ve sosyal güvenlik destek primine tabi kayıtlı çalışmanın desteklenerek bu sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik destek primi maliyetinin azaltılması için Hazineden karşılanacak destekle bu işverenlere beş puanlık prim indirimi sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunla aynen kabul edilen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi kapsamında il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yansından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.
 

MADDE AÇIKLAMASI

Yapılan düzenlemeyle, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Taşerondan kadroya geçirilen Kamu işçileri için emeklilik tarihi gelenlerin zorunlu emeklilik durumu bu madde hükmü ile ortadan kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


EMEKLİLİK BAŞVURUSU YOL HARİTASI;

E-Devlet üzerinden “Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” seçeneği ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

1.      E-DEVLET www.turkiye.gov.tr adresinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

2.      E-Devlet uygulamasına giriş yaparak arama kısmına “Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” yazınız.

3.      “Yeni Başvur” u tıklayınız.

4.      “Yeni Başvuru” sekmesinden “Yaşlılık Aylığı” tahsis türü seçiniz. “Sigortalı Türü” SSK lı iseniz 4/A Bağkur’lu iseniz 4/B seçilir. “Başvur” sekmesini tıklayınız.

5.      Maaş ödemeniz yapılacağı banka adı ve şubesini seçerek cep telefonu ve adres bilgilerinizi yazınız.

6.      Aylık alıyor mu? Soruna Evet ya da Hayır cevap verdikten sonra “ilerle” diyerek “Başvur” sekmesini tıklayınız.


BAŞVURUNUZ TAMAMLANMIŞTIR

2023 YILI EYT İLE EMEKLİLİĞE HAK KAZANANALARIN EMEKLİLİK TABLOSU

EYT kapsamında sosyal güvenlik sistemlerinde emekli olabilmek için;

Listelenen tarih aralığında işe girenler, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı aşağıda verilmiştir.

ERKEKLER 4/A (SSK)

KADINLAR 4/A (SSK)

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi

- Prim Günü

- Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000

08.09.1981 ve öncesi - 20 - 5000

09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000

09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000

24.05.1984-23.11.1985 - 20 - 5000

24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075

24.11.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150

24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225

24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300

24.05.1988-23.11.1989 - 20 - 5300

24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375

24.11.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450

24.05.1990-23.11.1991 - 20 - 5450

24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525

24.11.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600

24.05.1992-23.11.1993 - 20 - 5600

24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675

24.11.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750

24.05.1994-23.11.1995 - 20 - 5750

24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825

24.11.1995-23.05.1997 - 20 - 5825

24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900

24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5900

24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

24.05.1998-08.09.1999 - 20 - 5975

4/B (BAĞKUR)

4/C (EMEKLİ SANDIĞI)

Sigortalı

Sigortalılık Süresi

Gün Şartı

Sigortalı

Sigortalılık Süresi

Gün Şartı

KADIN

20 yıl

7200 gün

KADIN

20 yıl

7200 gün

ERKEK

25 yıl

9000 gün

ERKEK

25 yıl

9000 gün


EYT KAPSAMINDA İŞVERENLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

1.      İşçinin işten çıkış talep dilekçesi vermesi

........................................................................................................... işyerine

     /MART/2023

7438 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna emekli başvurusu yapacağımdan dolayı........................................... /...... /2023... tarih itibariyle işyerinden emeklilik

sebebiyle işten çıkışımın yapılmasını talep etmekteyim.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımla,

İşçinin Adı Soyadı

İmzası

2.      İşyerinde EYT kapsamında emekli olmak için başvuran işçilerin çıkışının yapılması

•       8 KOD- Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle

•       14 KOD- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

3.      Emekliliğe hak kazanan işçilerin Kıdem Tazminatının hesaplanması ve ödenmesi.

4.      Emekli olup tekrar çalışmaya devam eden işçilerin SGDP li olarak tekrar işe girişlerinin yapılması

Emeklilik nedeniyle işten çıkışı yapan işçilere kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır.
 

Kıdem Tazminatının Hesaplanması:

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir.

Son ücret kavramı, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son ücreti ifade eder. İş ilişkisinin askıya alınması ve askı süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır. Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı her bir yıl süresi için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır.

30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur.

Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır.

3 Mart 2023 CUMA

Resm Gazete

Sayı : 32121

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞILK SİGORTASI KANUNİLUE 375 SAYILI KANUN ÜHKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞŞKİLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7438

Kabul Tarihi: 1/3/2023

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCMİ ADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.