T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-98547999-010.99-73293844

Konu: 5510, Ek M.5, 5510, Ek M.6 Ve 506, M. 85 Ve 86 Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Talep Tarihinden Sonra İki Asgari Ücretten Az Prim Borcunun Bulunması Halinde Aylıklarının Başlama Tarihi

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

ilgi: a) 11.5.2023 tarihli ve E-21593386-207.99-72438954 sayılı yazınız.
       b)11.5.2023 tarihli ve E-21593386-207.99-72439367 sayılı yazınız.

İlgide (a)'da kayıtlı yazınızda; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlardan kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borcu olanlardan talepte bulundukları tarihteki borçları, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında olanların aylıklarının talep tarihini takip eden aybaşından başlatılacağı ve borçları ilk aylıklarından kesilerek tahsil edileceği ancak, anılan Yönetmelikte 5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddesi ile

506 sayılı Kanunun Ek 85 ve ek 86 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalıların durumunun açıkça belirtilmediği bundan dolayı sigortalıların talep tarihinden öncesine ait muaccel hale gelmeyen prim borcu dışında talepte bulundukları tarihte, hizmet tescil belgesinden tespit edilmeyen borçlarının bulunması durumunda aylık başlangıç tarihinin ne olacağı,

Bu defa ilgi (b)'de kayıtlı yazınızda; 5510 sayılı Kanunun Ek 5, Ek 6 ncı maddesi ile 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının hizmet tescil belgesinden tespit edilememesi sebebiyle tahsis talep tarihinden sonra iki asgari ücretten az prim borcunun bulunduğunun anlaşılması durumunda aylıklarının Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 9 uncu maddesinde olduğu gibi talep tarihini takip eden aybaşından başlatılıp başlatılmayacağı,

hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin

- "Prim ödeme yükümlüsü kendisi olup yazılı istek tarihi itibariyle prim borcu olanların aylık başlangıç tarihinin tespiti" başlıklı Ek 8 inci maddesi "Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet olarak değerlendirilen süreler dahil olmak üzere prim ödeme yükümlüsü kendisi olup aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih itibarıyla prim borcu olanların tahsis talebi, borcun ödendiği tarih itibariyle geçerli sayılır ve bağlanacak aylıklar borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılır.",

"Aylık bağlama işlemleri sırasında ve sonrasında prim borcu olduğunun tespit edilmesi” başlıklı Ek 9 uncu maddesi "Tahsis talep veya ölüm tarihi itibariyle prim borcu olmamakla birlikte, tahsis talep veya ölüm tarihinden önceki sürelere ait asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu aylık bağlama işlemleri sırasında tespit edilenlerin aylık başlangıç tarihlerinde değişiklik yapılmaksızın aylıkları bağlanır, prim borçları ödenecek aylıklarından kesilerek tahsil edilir. Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep ya da ölüm tarihi itibariyle yeniden aylık hesaplanır, dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edilir. Bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları ödenmekte olan aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilir."

hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, 2018/38 sayılı Genelgenin ikinci kısım üçüncü bölüm "5. Prim Borcu Olan Sigortalıların Aylık Başlangıcı" başlığı altında,

“5.4. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 8 inci maddesi uyarınca, 5/12/2017 tarihinden sonra malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunup, Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında hizmet olarak değerlendirilen süreler dahil olmak üzere, prim ödeme yükümlüsü kendisi olup aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih itibariyle prim borcu olanların malullük ve yaşlılık aylığı talebi, borcun ödendiği tarih itibariyle geçerli sayılacak ve bağlanacak aylıklar borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

2008/Ekim öncesi isteğe bağlı ve topluluk sigortası prim borcu olanlar, 2925 sayılı Kanun ile Kanunun 4/1-(b) bendi, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri ile ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre prim öderken malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunanların talep tarihinden öncesine ait muaccel hale gelmeyen prim borcu dışında primi ödenmemiş sürelerinin olması halinde, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasında yeniden yazılı istekte bulunma şartı aranmaksızın, primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacaktır.”,

“5.5. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 9 uncu maddesinin birinci cümlesi uyarınca, tahsis talep tarihi itibariyle prim borcu olmamakla birlikte, aylık bağlama işlemleri sırasında tahsis talep tarihinden önceki sürelere ait brüt asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu tespit edilenlerin aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin aylıkları bağlanacak ve prim borçları bağlanacak aylıklardan 1/3 oranında kesilerek tahsil edilecektir.

5/12/2017 tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalılar için Yönetmelik değişikliği hükümleri uygulanacaktır.

Sigortalıların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borcu (cari ay prim borcu ile gecikme cezası ve gecikme zammı dahil) brüt asgari ücretin iki katı tutarına dahil olacaktır.

Tahsis talep tarihinden önceki sürelere ait brüt asgari ücretin iki katı tutarından daha fazla prim borcu olanların aylıkları ise borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından başlatılacaktır.

4/1-(a) veya 4/1-(c) kapsamında aylık bağlanmasında genel sağlık sigortası prim borçları dikkate alınmayacaktır.”

şeklinde talimatlandırılmıştır.

Buna göre, hizmet dökümünde görünmeyen ancak aylık bağlama işlemleri sırasında tespit edilen 5510 sayılı Kanunun Ek 5, Ek 6 ncı maddesi ile 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddesi kapsamında sigortalı olanların prim borçlarının; brüt asgari ücretin iki katı tutarına kadar olması halinde Sosyal Sigorta

İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 9 uncu maddesinin birinci cümlesi kapsamında değerlendirilmesi, bu tutarı aşması halinde ise Ek 8 inci madde kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Nevin ÖZGÜL Daire Başkanı