T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:E-84098128-125[32-2022/38]-03.11.2023

Konu:Faaliyet konusu sigorta aracılık hizmetleri olan firmanın uygulayacağı kurumlar vergisi oranı.

İlgi:

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sigorta aracılık hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren şirketinizin çeşitli sigorta firmalarının acenteliğini yapmak suretiyle bu sigorta firmaları adına müşterilerine poliçeler düzenlediği ve bu faaliyetten elde edilen gelirin sadece acentesi olunan firmaların poliçelerinden elde edilen aracılık hizmetlerinin karşılığı olduğu belirtilerek, faaliyet sonucunda elde edilen kurum kazancının %25 oranından mı, yoksa faaliyetiniz ve buna bağlı geliriniz sadece aracılık hizmetlerinden oluştuğu için % 23 oranından mı vergilendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

- "Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı" başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır.",

- Geçici 13 üncü maddesinde, "(1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 oranında alınır."

hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan,  5684 sayılı Sigortacılık Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde,

"Bu Kanunda geçen

...

l) Reasürans şirketi: Türkiye'de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye'deki teşkilâtını,

m) Sigorta acentesi: Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi,

p) Sigorta şirketi: Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye'deki teşkilâtını,

ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, sigorta acenteliği faaliyetiyle iştigal eden Şirketiniz 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigorta ve reasürans şirketleri arasında yer almadığından, 2022 hesap dönemine elde edeceğiniz kurum kazancınıza uygulanacak kurumlar vergisi oranının %23 olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Editör: Hakan UYSAL