Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 28/03/2023 tarih ve 37538499-120[80/2019-1]-7794 sayılı özelgesinde;

28.10.2019 tarihinde kurulan ve tek ortağı olan A.Ş.'nin ortaklık payını temsilen elde bulundurulması 01.11.2019 iktisap tarihli geçici ilmühaberin satılması durumunda elde edilecek kazancın gelir vergisi ve katma değer vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "5-Geçici İlmühaberler" başlıklı bölümünde,

"Biiindiği üzere geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kâr payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir

Dolayısıyla ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir "

Açıklamalaryer verilmektedir.

Tek ortağı bulunan şirketin ortaklık payını temsilen 01.11.2019 iktisap tarihli geçici ilmühaberin iktisap tarihinden itibaren iki yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra satılması durumunda Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre değer artışı kazancı oluşmayacaktır.

İlmühaberin iktisap tarihinden itibaren iki yıl geçmeden satılması durumunda elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak vergilendirileceği tabiidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Ortaklık payını temsilen elinde bulundurulan geçici ilmühaberlerin satış işlemi ticari kazanç olarak değerlendirilemeyeceğinden KDV'nin konusuna girmemektedir.

Bilgilerinize sunarız.