✔ Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

✔ 8/2 nci maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura ve benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları ve fazla ödenen vergilerin Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği,

✔ 10 uncu maddesinde, mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde ise, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

✔ 35 inci maddesinde ise, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi,
işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltecekleri, şu kadar ki iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu,

hükümleri yer almaktadır.

✔ Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, örneğin komple kırma eleme tesisi kiralama hizmetine ait faturanın bu hizmet ifa edilmeden önce düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olmakla birlikte söz konusu hizmete hiç başlanılmaksızın vazgeçildiği durumda, olayın KDV Kanununun 35 inci maddesi kapsamında değerlendirilmek suretiyle işlem tesis edilmesi ve işleme ait faturanın esas nüshasıyla birlikte iptal edilmek suretiyle belge ve defter kayıtlarının düzeltilmesi ve bu düzeltmeye paralel olarak ilgili dönem beyannamesinin de düzeltilmesi gerekmektedir. (GİB, 15/04/2014 Tarih, 39044742-KDV.10-942 Sayılı Özelgesi)

⚠ Ayrıca esas olan KDV ye tabi olup istisna işlemin gerçekleşmesi olduğundan, malın teslimi ya da hizmet ifa edilmeden önce fatura düzenlenmesi halinde, işlemden vaz geçilmesi her zaman mümkün olduğundan, işlem gerçekleşmeden bu işlemle ilgili KDV iadesi mümkün değildir. İade ancak işlem gerçekleştikten sonra yapılabilecektir. Faturanın ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilmiş olması bu durumu değiştirmeyecektir.

Kaynak: Vergi Atölyesi