T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:E-62030549-120-…
Konu:Gümrüksüz satış mağazalarından elde edilen kazanç
İlgi:….

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin tütün ürünlerinin toptan satışı faaliyetiyle iştigal ettiği ve yurt dışında mukim firmalardan satın aldığı sigaraları millileştirmeksizin transit ticaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti giriş ve çıkış kapılarında faaliyet gösteren gümrüksüz satış mağazaları olan "…."lara sattığı belirtilmiş olup, bu satış işlemi dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde yer alan 1 puanlık indirimden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7456 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 32 inci maddesinin yedinci fıkrasında, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 7456 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası ise 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde, ihracattan elde edilen kazançlara kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "32.1.2.5. İhracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması" başlıklı bölümünde,

"İhracat yapan kurumlar, gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir. Bu madde uygulamasında hizmet ihracı, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetleri kapsamaktadır. Ayrıca, karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinden elde edilen kazançlar da oranın 1 puan indirimli uygulanacağı kazançlar arasında kabul edilecektir.

Mükelleflerin; ihracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının da bulunması halinde, ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir.

Öte yandan, 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarının gerek ihracattan elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacağı tabiidir.

Dolayısıyla, mükelleflerin ihracat faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir.

Ayrıca, bu Kanunun 32 nci maddesinin yedinci fıkrasının uygulamasında yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satılmak suretiyle ihraç edilmesi halinde de bu faaliyetten elde edilen kazanç için 1 puan indirimden yararlanılabilecektir. Yurt içinden, serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlar da ihracat olarak kabul edilecek ve bu faaliyetten elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabilecektir..."

 açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, yurt dışından satın alınan sigaraların gümrüksüz satış mağazalarına satılmasından elde kazançlar için kurumlar vergisi oranının; 2023 öncesi vergilendirme dönemleri için 1 puan, 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemleri için 5 puan indirimli uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.