T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı:E-84974990-130[KDV-2/İ/09-2023/117]-60941

22.12.2023

Konu:HGS yapışkan tipi etiket ve HGS kart tesliminin tevkifata tabi olup olmadığı

İlgi       : 20.07.2023 tarih 1772027 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın sözleşme kapsamında HGS ve PTT gibi yazıların basımı dahil tüm işlemlerinin yurtdışından yapılmış halde ve kullanıma hazır olarak ithal edilmek suretiyle doğrudan …. A.Ş.ye HGS yapışkan tipi etiket ve HGS kart teslimi yaptığı belirtilerek, söz konusu teslimin Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğine göre baskı basım hizmetleri veya diğer hizmetler kapsamında tevkifat uygulamasına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-(I/C-2.1.3.1.) bölümünde, kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmış olup,

-"Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.12.) bölümünde;

"2.1.3.2.12.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.12.2. Kapsam

Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.

Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir."

-''Diğer Hizmetler'' başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde;

''KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, firmanızca kullanıma hazır halde ithal edilen ve Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılar kapsamında yer alan ….. A.Ş.ye doğrudan teslimi gerçekleştirilen HGS yapışkan tipi etiket ve HGS kartlarına yönelik işlemler, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.) bölümü kapsamındaki hizmetler kapsamında olmayıp "teslim" mahiyetindeki söz konusu işlemlerde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Editör: Hakan UYSAL