09/08/2012 tarih ve     B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-2486 sayılı İstanbul Vergi Dairesi

Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün özelgesinde;

Şirkete ait konaklama tesisinde turist grup gönderen firmalara düzenlenen faturalarda konaklama bedeli ile verilen hizmetlere ait tahsil edilen bahşiş tutarlarının KDV matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20’nci maddesi;

Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olarak tanımlanmıştır.

Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.

Aynı Kanunun 24’üncü maddesinde vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil unsurlar olduğu belirtilmektedir.

Buna göre otelde konaklayan turist gruplarını gönderen firmalardan, konaklama bedeli ile otelde yapılan hizmetlere ilave olarak tahsil edilen bahşiş bedelleri de yapılan teslim ya da ifa edilen hizmetin matrahına dahil bir unsur olup Kanunun 24/c maddesi gereğince KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Özelgede belirtilen şekil dışında, başta lokanta vb. işletmelerde müşterilerin direk hizmet veren kişiye veya bahşiş kutusuna atılan bahşişler işverene intikal etmeden çalışanların aralarında paylaşması durumunda gelir vergisi ve KDV gündeme gelmemektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.