Holding şirketler tarafından bağlı şirketlere araştırma ve geliştirme, finansman temini, pazarlama ve dağıtım, yatırım projelerinin hazırlanması, hedeflerin tayini, planlama, örgütlendirme kararlarının uygulanması, bilgisayar hizmetleri, sevk ve idare, mali revizyon ve vergi müşavirliği, piyasa araştırmaları, halkla ilişkilerin tanzimi, personel temini ve eğitimi, muhasebe organizasyon ve kontrolü, hukuk müşavirliği konularında hizmetler verilebilmektedir.

Holding tarafından bağlı şirketlere verilen hizmetler için fatura düzenlenmesi zorunlu olup, verilen hizmetin karşılığını teşkil eden bedelin, Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesinde yer alan emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenmesi gerekmektedir.

Holding tarafından verilen bu tür hizmetlerin bağlı şirketlerce gider yazılabilmesi için,

>    Hizmetin mutlaka verilmiş olması,

>    Kesilen faturada hizmet türünün ayrıntılı olarak belirtilmesi,

>    Tek faturada birden fazla hizmet bedelinin bir arada yer alması halinde, her hizmet bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi, şarttır.

Belirtilen koşullara uygun olarak, holding tarafından düzenlenen fatura bedelini, bağlı şirketler gider olarak kayıtlarında gösterebileceklerdir.

Diğer taraftan; ilişkili şirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin bağlı olduğu şirketlerin veya aynı gruba bağlı şirketlerden birinin diğerlerine verdiği hizmetler, grup içi işlemler olarak değerlendirmektedir.

Bu hizmetler yönetim, koordinasyon ve kontrol işlevlerinin sağlanmasını içermekte olup, bu tür hizmetleri sağlamanın maliyeti, ana şirket veya görevlendirilen bir grup üyesi tarafından üstlenilebilmektedir.

Grup içi hizmetlerle ilgili olarak;

•      Hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı,

•      Hizmeti alan şirket/şirketlerin söz konusu hizmete ihtiyacı olup olmadığı,

•      Hizmetin alınmış olması halinde hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

Grup içi hizmetlerin fiilen sağlanıp sağlanmadığının tespiti emsallere uygunluk ilkesi gereği, grup içi hizmetin verilip verilmediğinin belirlenmesinde, hizmeti alan grup üyesinin ticari pozisyonunu güçlendirecek ticari veya ekonomik bir değer sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmalıdır.

İlişkili bir şirketin ana şirketten veya aynı grubun üyesi olan diğer bir şirketten ihtiyacı olmayan bir hizmeti alması ya da bir hizmetin grup üyesine, sadece grup üyesi olması

nedeniyle verilmesi durumunda, söz konusu şirketin grup içi hizmet elde ettiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır.

Grup içi hizmetlerin, grubun bir veya daha fazla sayıdaki üyesi tarafından tanımlanan bir ihtiyacı karşılamak üzere grubun bir üyesi tarafından sağlandığı durumda, hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığının belirlenebilmesi kolaylıkla mümkün bulunmaktadır.

Örneğin; İlişkili bir kurumun aynı grubun üyesi olan diğer bir kurumun gerçekleştirdiği imalat faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizatın onarımını üstlenmesi durumu, grup içi hizmet olarak kabul edileceğinden, söz konusu hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığının tespiti mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, grup içi şirket tarafından sağlandığı belirtilen hizmetler karşılığı ilişkili kişilere ödeme yapılmış olması ve/veya yapılan ödemenin “yönetim gideri” olarak tanımlanmış olması söz konusu hizmetlerin fiilen sağlandığını göstermeyecektir.

Vergi incelemelerinde holding veya grup şirketten alınan fatura kaydının gider kabul edilmeme riski bulunmaktadır. Bu sebeple fatura tutarının hangi giderle ilgili olduğunun somut bir şekilde ve hesaplanma şekliyle ispatlanabilir olması gerekir.

Giderin grup şirketlerine paylaştırılması mantıklı ve kanuna uygun anahtarlarla yapılması gerekir.

Örnek; Holding tarafından alınan bilgi işlem hizmeti, grup şirketlerindeki bilgisayar sayısına göre tespit edilebilir. Personellerle ilgili eğitim v.s masraflar personel sayısına göre paylaştırılabilir.

Bu nedenle, grup içi hizmetlerde emsallere uygun bedelin belirlenmesinde kullanılacak yöntemlerin “Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi veya Maliyet Artı Yöntemi’nin“ uygulanmasının doğru olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.